rapport

Länsförsäkringsgruppen: Delårsrapport januari-juni 2008

– Länsförsäkringsgruppens ekonomi är stark. Nyckeltal inom samtliga verksamheter ligger i topp vid en branschjämförelse. Det tekniska resultatet inom sakförsäkring förbättrades och konsolideringen ligger på en mycket hög nivå. Den negativa kapitalavkastningen inom sakförsäkring ska ställas mot ett genomsnitt de…

Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-juni 2008

”Vår affär växer i stort sett i alla delar. Bottenlånen för lantbruks- och skogsbruksfastigheter fortsatte att ha stor framgång och vi växer på marknaden. Resultatet förbättrades tack vare ökade volymer även om sjunkande börskurser påverkade provisionsnettot negativt. Kreditportföljen har en fortsatt…

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-juni 2008

”Vi har en fortsatt god tillväxt och ett förbättrat resultat under perioden. Kreditportföljen har en mycket god kvalitet och en bra geografisk spridning med en exponering enbart i Sverige. Bolåneaffären blir även en allt större del av länsförsäkringsgruppens affär. Framgången…

Januari – Mars 2008

”Framgångarna i Länsförsäkringars bankverksamhet fortsätter med oförminskad styrka. Vi har en mycket god volymtillväxt och växer på bolånemarknaden. Vårt nya erbjudande med bottenlån för lantbruks- och skogsbruksfastigheter har blivit en stor framgång. På inlåningssidan växer volymerna, framförallt väljer kunderna fasträntekonton.…

Rättelse: Länsförsäkringar Hypotek: Bokslutskommuniké 2007

Tidigare pressmeddelande från Länsförsäkringar distribuerades i fel bolagsnamn. Länsförsäkringar AB Bokslutskommuniké 2007 avser Länsförsäkringar Hypotek Bokslutskommuniké 2007.

Rättelse: Länsförsäkringar Bank: Bokslutskommuniké 2007

Tidigare pressmeddelande från Länsförsäkringar distribuerades i fel bolagsnamn. Länsförsäkringar AB Bokslutskommuniké 2007 avser Länsförsäkringar Bank Bokslutskommuniké 2007.

Årsredovisning 2007

• Resultatet före kreditförluster uppgick till 290 (236) Mkr och rörelseresultatet uppgick till 238 (198) Mkr, en ökning med 20 procent. • Intäkterna ökade 8 procent till 1 106 (1 023) Mkr. • Räntenettot ökade 10 procent och uppgick till…

Bokslutskommuniké 2007

- 2007 blev det bästa året någonsin med den starkaste volymtillväxten och det bästa resultatet hittills inom samtliga områden. Länsförsäkringars fokusering på service, personliga möten och stark lokal närvaro i kombination med attraktiva helhetserbjudanden ger resultat.

Länsförsäkringsgruppens delårsrapport januari – september 2007: Allt fler blir helkunder i Länsförsäkringar

– De starka resultaten visar på den finansiella styrkan och stabiliteten i länsförsäkringsgruppen. Placeringsinriktningen i försäkringsbolagen är väldiversifierad med en hög andel aktier. En hög andel aktier går att ha i bolag med starka balansräkningar. Riskerna för börsnedgångar tas om…

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-juni 2007

– Under det andra kvartalet befäste vi ytterligare vår position som utmanare och prispressare på bolånemarknaden. Nu tar vi mer än 11 procent av nyutlåningen, vilket visar att vi har ett ytterst konkurrenskraftigt erbjudande till kunderna. Moody´s och Standard &…