Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-juni 2017

”Länsförsäkringar Hypotek fortsätter att stärka sin ställning på bolånemarknaden och levererar ett starkt rörelseresultat. Utlåningstillväxten är stabil och vår marknadsandel ökar successivt samtidigt som kreditkvaliteten är fortsatt hög och kreditförlusterna mycket låga. Bostadsprisutvecklingen är i fortsatt fokus och efter en uppgång under årets första månader har en viss dämpning kunnat noteras under det andra kvartalet. Finansinspektionen aviserade i maj avsikten att införa ett strängare amorteringskrav för hushåll med hög skuldkvot för att motverka riskerna relaterade till bostadsprisutvecklingen. Det är dock viktigt att även det underliggande problemet med en dåligt fungerande bostadsmarknad och obalans i utbud och efterfrågan av bostäder adresseras.”, säger Martin Rydin, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek

Perioden i korthet

  • Rörelseresultatet ökade 10 procent till 377,8 (343,0) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 6,9 (7,2) procent.
  • Räntenettot ökade 31 procent till 998,7 (762,9) Mkr.
  • Kreditförlusterna uppgick netto till –1,4 (–1,2) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på –0,00 (–0,00) procent.
  • Utlåningen ökade 15 procent till 182,0 (157,6) Mdkr.
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 50,6 (50,2*) procent den 30 juni 2017.
  • Antalet kunder ökade 8 procent till 242 000 (224 000).

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2016.
* Avser 31 mars 2017.

http://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/lansforsakringar-hypotek/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Rydin, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Stefan Karkamanis, Investor Relations, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 402 90, 072-147 22 93

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Bokmärk och dela