Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari – juni 2017

”Vi kan med glädje konstatera att bankens fina utveckling fortsätter och vi tar kontinuerligt marknadsandelar inom både sparande och utlåning. Affärsvolymerna växer inom samtliga produktsegment och resultatutvecklingen är fortsatt god med en stark räntenettoutveckling och låga kreditförluster. Vi är övertygade om att kombinationen av vår starka lokala förankring tillsammans med våra digitala tjänster i framkant utgör grunden för vår framgång och skapar förutsättningar för fortsatt tillströmning av nya kunder och hög kundnöjdhet. Vi fortsätter således att investera för att bevaka vår position som den ledande banken på det digitala området. Den svenska konjunkturen har fortsatt utvecklas väl även om det finns risker relaterade till stigande bostadspriser. Ytterligare åtgärder för att begränsa riskerna diskuteras och det är då viktigt att först säkerställa att dessa inte får en negativ inverkan på bostadsmarknadens funktionssätt.”, säger Anders Borgcrantz, vd i Länsförsäkringar Bank.

Perioden i korthet, koncernen

  • Den 1 januari 2017 genomfördes ett antal organisatoriska förändringar där verksamhet har flyttats från moderbolaget Länsförsäkringar AB till bankkoncernen. Sammantaget har 116 heltidsanställda tillkommit.
  • Rörelseresultatet ökade 6 procent till 737,3 (697,2) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 9,5 (9,8) procent.
  • Räntenettot ökade 18 procent till 1 911 (1 618) Mkr.
  • Rörelseintäkterna ökade 10 procent till 1 557 (1 422) Mkr.
  • Rörelsekostnaderna ökade 15 procent till 798,8 (692,3) Mkr.
  • Kreditförlusterna uppgick netto till 21,0 (32,5) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,02 (0,03) procent.
  • Affärsvolymerna ökade 15 procent till 486,4 (422,4) Mdkr.
  • Inlåningen ökade 11 procent till 97,1 (87,6) Mdkr. Utlåningen ökade 14 procent till 242,2 (213,0) Mdkr.
  • Kärnprimärkapitalrelation för Konsoliderad situation uppgick den 30 juni 2017 till 22,8 (20,6*) procent.
  • Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade med 10 procent, antalet bankkort ökade med 11 procent.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2016.
* Avser 31 mars 2017.

http://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/lansforsakringar-bank-ab/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar
Bank AB, 08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, CFO, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Stefan Karkamanis, Investor Relations, Länsförsäkringar Bank AB
08-588 402 90, 072-147 22 93

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Bokmärk och dela