Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-mars 2017

”Bolåneverksamheten i Länsförsäkringar Hypotek fortsätter att utvecklas starkt och vi ser en ökning av antalet kunder samt succesivt växande marknadsandelar. Bolåneportföljens höga kreditkvalitet är en följd av det konservativa kreditregelverket och de stringenta krav som ställs på kundernas återbetalningsförmåga samt säkerheternas kvalitet. Vi följer nära hur de makroekonomiska riskerna relaterade till hushållens ökande skuldsättning hanteras och vi bevakar noggrant utvecklingen på bostadsmarknaden och de fortsatt stigande bostadspriserna.”, säger Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek

Perioden i korthet

  • Rörelseresultatet minskade 8 procent till 172,2 (187,3) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 6,6 (8,1) procent.
  • Räntenettot ökade 32 procent till 490,6 (371,9) Mkr.
  • Kreditförlusterna uppgick netto till –0,7 (–0,1) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på –0,00 (–0,00) procent.
  • Utlåningen ökade 15 procent till 174,2 (151,1) Mdkr.
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 50,2 (44,1*) procent den 31 mars 2017.
  • Antalet kunder ökade 8 procent till 236 000 (219 000).

*) Avser 31 december 2016.
Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2016.

http://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/lansforsakringar-hypotek/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, vice verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Stefan Karkamanis, Investor Relations, Länsförsäkringar Bank AB
08-588 402 90, 072-147 22 93

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Bokmärk och dela