Länsförsäkringar Liv: Delårsöversikt januari–mars 2017

Perioden i korthet

  • Resultatet efter skatt i Länsförsäkringar Liv uppgick till 1 025 (-1 082) Mkr, främst tack vare en positiv kapitalavkastning.
  • I Länsförsäkringar Liv förvaltas tillgångar om totalt 116 (115) Mdkr.
  • Totalavkastningen i Gamla Trad uppgick till 0,7 procent. Räntebärande placeringar stod för merparten av avkastningen.
  • Totalavkastningen i Nya Trad uppgick till 2,6 procent och i Nya Världen till 4,6 procent.
  • Återbäringsräntan i Nya Trad har under första kvartalet varit 4 procent och höjdes den 1 april till 5 procent.
    I Gamla Trad har återbäringsräntan varit 2 procent under kvartalet.
Länsförsäkringar Liv
 

Nyckeltal, Mkr

Kv 1

2017

Kv 1

2016

Kv 4

2016

Helår 2016
Förvaltat kapital totalt, Mkr 115 957 115 055 115 784 115 784
Förvaltat kapital Nya Trad, Mkr 18 964 15 379 17 983 17 983
Förvaltat kapital Gamla Trad, Mkr 83 612 86 765 84 718 84 718
Förvaltatkapital Nya Världen, Mkr 11 620 11 280 11 349 11 349
Eget kapital, Mkr 23 815 20 061 23 050 23 050
Kapitalkvot, % 209 179 195 195
Konsolidering Nya Trad, % 117 111 114 114
Konsolidering Gamla Trad, % 122 122 125 125
Avkastning Nya Trad, % 2,6 –1,5 1,5 4,3
Avkastning Gamla Trad, % 0,7 2,0 -0,9 5,9
Avkastning Nya Världen, % 4,6 –1,7 1,3 5,1

Resultat

Resultatet i Länsförsäkringar Liv uppgick till 1 025 (-1 082) Mkr. Resultatet berodde på en positiv kapitalavkastning i Gamla- och Nya Trad, villkorsändringar till Nya Trad som har fortsatt att stärka resultatet genom minskade försäkringstekniska avsättningar samt ett positivt operativt resultat.

Förändringar i marknadsräntor har effekt på resultatet i Länsförsäkringar Liv i och med att skulden till försäkringstagarna diskonteras med marknadsräntan, där fallande räntor ger en ökande skuld. Bolaget skyddar sig dock i stor utsträckning mot dessa resultateffekter genom att skulder och tillgångar matchas mot varandra. Under början av 2017 har marknadsräntorna, totalt sett, rört sig relativt lite. Effekten på resultatet har däri- genom varit små relativt första kvartalet 2016 då fallande räntor medförde ett för- sämrat resultat.

Under 2017 har skulden till försäkringsta- garna totalt sett minskat med 0,4 (-1,0) Mdkr. Skulden till försäkringstagarna har minskat beroende på negativa kassaflöden, det vill säga att utbetalningar och utflyttar översti- ger premieinbetalningarna.

Kapitalavkastningen har varit positiv för samtliga förvaltningsportföljer och bidragit till resultatet med 1,7 (1,1) Mdkr. Villkorsänd- ringar till Nya Trad har bidragit positivt till re- sultatet med 0,1 Mdkr. Villkorsändringar av försäkringar till Nya Trad påverkar resultatet positivt i och med att de garanterade åtag-andena minskar, vilket sänker skulden och påverkar resultatet positivt. Bolagets drifts- kostnader var lägre jämfört med föregående år och uppgick till 94 (112) Mkr.

Placeringstillgångarna enligt balansräk- ningen har ökat till 119,6 (117,4) Mdkr. Place- ringstillgångarna har ökat tack vare positiv ka- pitalavkastning. Kapitalavkastningen har motverkat ett negativt kassaflöde där utbe- talningarna och flyttar, översteg premieinbe- talningarna.

Bolagets kapitalsituation uttrycks under Solvens II som en kvot mätt som kapitalbas i förhållande till riskbaserat kapitalkrav. Kapi- talbasen utgörs i stort av bolagets eget kapi- tal, med vissa justeringar. Kapitalkvoten en- ligt Solvens II, mätt enligt bolagets partiellt interna modell var per årsskiftet 195 och per 31 mars 209. Kapitalbasen har stärkts i och med ett positivt resultat samtidigt som kapi- talkravet har minskat.

Konsolideringsgraden beräknas som rela- tionen mellan totalt kapital och försäkrings- kapital. Konsolideringsgraden uppgick i Nya Trad till 117(111) procent och i Gamla Trad till 122 (122) procent.

Traditionell  förvaltning

Länsförsäkringar Liv bedriver traditionell liv- försäkring fördelat på fyra bestånd: Nya Trad, Gamla Trad, Nya Världen och Försäkrad Pen- sion. Totalt förvaltat kapital uppgick till 115 957 (115 055) Mkr.

Nya Trad

Nya Trad är en förvaltningsform som kunder med befintliga traditionella försäkringar kan välja. En villkorsändring från Gamla Trad till Nya Trad innebär bland annat lägre avgifter samt att det garanterade beloppet sänks.

Sänkningen av garantin möjliggör att kapita- let i Nya Trad placeras i tillgångar som har högre förväntad avkastning. Genom den för- ändrade placeringsmixen bedöms Nya Trad över tiden möjliggöra en högre återbäring.

Förvaltat kapital i Nya Trad uppgick till 18 964 (15 379) Mkr. Placeringarna bestod av cirka 56 procent räntebärande tillgångar, 32 procent aktier, 3 procent fastigheter och 9 procent alternativa investeringar. Under 2017 har den totala risken i portföljen sänkts nå- got. Avkastningen uppgick till 2,6 (-1,5) pro- cent. Den positiva avkastningen under året kommer till stor del från aktieplaceringar vil- ka utvecklats positivt.

Återbäringsräntan var per den 31 mars 4 (6) procent. Återbäringsräntan höjdes till 5 procent per den 1 april 2017.

Gamla Trad

I Gamla Trad förvaltar Länsförsäkringar Liv ett kapital om 83 612 (86 765) Mkr åt sina kunder. I rådande lågräntemiljö syftar riskta- gandet i placeringsportföljen i Gamla Trad till att säkerställa att den garanterade återbä- ringen kan infrias även vid en negativ mark- nadsutveckling. Samtidigt tas en balanserad risk i syfte att möjliggöra en rimlig avkast- ning på kundernas sparade kapital.

Under 2017 har placeringarna varit rela- tivt oförändrade och en stor del av kapitalet har utgjorts av långfristiga räntebärande pla- ceringar. Placeringarna per 31 mars bestod av 87 procent räntebärande värdepapper, 7 procent alternativa investeringar och reste- rande andel var aktier och fastigheter. Av- kastningen uppgick till 0,7 (2,0) procent.

Återbäringsräntan har under 2017 varit oförändrad på 2 procent.

Nya Världen

I förvaltningsformen Nya Världen är andelen aktier normalt 70 procent och resterande 30 procent utgörs av räntebärande placeringar. Placeringsmixen kan dock variera inom fast- ställda intervall där andelen aktier utgör 60- 80 procent. I förvaltningsformen Nya Världen är kunderna garanterade att få tillbaka minst de premier som betalats in, efter avdrag för driftskostnader  och avkastningsskatt.

Avkastningen uppgick till 4,6 (-1,7) procent. Förvaltat kapital uppgick till 11 620 (11 280) Mkr.

Länsförsäkringar Liv, koncernen Resultaträkning
 

Mkr

Kv 1

2017

Kv 1

2016

Kv 4

2016

Helår 2016
Premieinkomst, efter avgiven återförsäkring 412 420 438 1 720
Kapitalavkastning netto 1 713 1 115 -430 6 027
Försäkringsersättningar -1 374 –1 459 -1 378 -5 683
Förändring i försäkringstekniska avsättningar 402 –975 2 106 1 221
Driftskostnader -94 –112 -136 -447
Försäkringsrörelsens tekniska resultat 1 058 –1 011 600 2 838
Icke-tekniska kostnader -28 –71 -28 -110
Resultat före skatt 1 031 –1 082 572 2 728
Skatt -6 0 -20 -46
Periodens resultat 1 025 –1 082 552 2 682
Poster som inte kan omföras till periodens resultat
PERIODENS TOTALRESULTAT 1 025 –1 082 552 2 682
Balansräkning
Mkr 2017-03-31 2016-12-31
TILLGÅNGAR
Placeringstillgångar 119 573 117 382
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 477 477
Fordringar 1 805 1 909
Andra tillgångar 3 468 4 763
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 134 144
SUMMATILLGÅNGAR 125 460 124 675
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 23 815 23 050
Försäkringstekniska avsättningar 91 795 92 217
Avsättningar för andra risker och kostnader 183 240
Depåer från återförsäkrare 477 477
Skulder 8 999 8680
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 190 213
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  OCH SKULDER 125 460 124 675

Förändringar i redovisning 2017

För att få överensstämmelse med klassificering enligt solvensregelverken har koncernen valt att från och med 1 januari 2017 redovisa finansiella instrument värderade till verkligt värde inklusive upplupen ränta. Förändringen påverkar jämförelsesiffrorna i balansräkningen per 2016-12-31. Tillgångsposter som påverkas är: obligationer och an- dra räntebärande värdepapper med 646 Mkr, räntebärande värdepapper emitterade av koncernföretag med 23 Mkr, derivat med 305 Mkr samt förutbetalda kostnader och upplupna intäkter med -612 Mkr. Skuldposter som påverkas är: derivat med 363 Mkr. Jämförelse- och nyckeltal är uppdaterade enligt den nya redovisningen. Förändringen har inte påverkat det egna kapitalet.

Bokmärk och dela