Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari – juni 2016

”Länsförsäkringar Hypotek fortsätter att utvecklas positivt och vi har under perioden haft en mycket god resultatutveckling. Det är glädjande att volymtillväxten fortsätter med jämna steg och att vi tar ytterligare markandsandelar med en bibehållen hög kreditkvalitet och låga kreditförluster. Vi fortsätter att noga följa utvecklingen på bostadsmarknaden och välkomnar amorteringskravet som trädde i kraft den första juni som ytterligare ett steg mot en mer sund amorteringskultur” säger Anders Borgcrantz, vd i Länsförsäkringar Hypotek.

Perioden i korthet

  • Rörelseresultatet ökade 55,9 procent till 343 (220) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 7,2 (5,4) procent.
  • Räntenettot ökade 21,3 procent till 763 (629) Mkr.
  • Kreditförlusterna uppgick netto till –1,2 (–6,3) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,00 (–0,01) procent.
  • Utlåningen ökade 15,0 procent till 157,6 (137,0) Mdr kr.
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 44,0 (40,8*) procent den 30 juni 2016.
  • Antalet kunder ökade 7,2 procent till 224 000 (209 000).

    *Avser 31 mars 2016.
    Uppgifterna inom parentes avser jämförbar period 2015.

http://www.lansforsakringar.se/om-oss/finansiellt/lansforsakringar-hypotek/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, vice verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Bokmärk och dela