Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank AB och dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek AB har erhållit tillstånd från Finansinspektionen att ändra sin IRK modell för beräkning av förlust givet fallissemang (LGD) för utlåning mot säkerhet i fastighet för privatpersoner.

Denna ändring leder till ett lägre riskexponeringsbelopp (REA) och därmed en högre kärnprimärkapitalrelation. Den positiva effekten på kärnprimärkapitalrelationen är cirka 300 baspunkter och kärnprimärkapitalrelationen skulle pro forma per den 31 mars 2015 uppgått till 18,4 procent för den konsoliderade banksituationen. Förändringen i modellen innebär dock en motsvarande höjning av kapitalkaraven inom Pelare II på grund av riskviktsgolvet för bolån.    

För ytterligare information, kontakta gärna:

Martin Rydin, Treasurychef, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Anders Borgcrantz, vice verkställande direktör och CFO, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Bokmärk och dela