Klimatförändringarna påverkar försäkringsbranschen

Extrema väderhändelser innebär en utmaning för hela samhället och inte minst för försäkringsbranschen. För att fortsatt kunna erbjuda bra försäkringsskydd behöver vi mer kunskaper om vilka anpassningar som behöver göras som en följd av klimatförändringarna. Därför finansierar nu Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond två stora forskningsprogram vid Karlstads universitet och Mittuniversitetet.

– Vi har sett vad extremväder kan medföra. Sannolikheten är stor att vi kommer att drabbas av värre och mer frekventa översvämningar, stormar och skogsbränder redan under de närmaste decennierna till följd av klimatförändringen, säger Torbjörn Olsson, sakkunnig på Länsförsäkringar. Resultaten av den forskning vi finansierar ska hjälpa oss att göra de nödvändiga anpassningar som krävs för att kunna fortsätta erbjuda våra kunder bra försäkringar till rimliga priser.

Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet har fått åtta miljoner kronor för ett forskningsprogram där data studeras om tidigare extrema väderhändelser, kommuners ansvar vid vattennära byggande och kommuners roll i samverkan med andra aktörer. Dessutom ska forskarna titta på vilka faktorer som påverkar bostadsägares förebyggande åtgärder i relation till risker.

Mittuniversitetet har fått fyra miljoner kronor för att studera människors uppfattningar och beteenden i förhållande till klimatrisker. Målet är att få ökad kunskap om riskuppfattning, beteende och betalningsvilja vad gäller försäkringar.

Kunskapen vi får från forskningen kommer vi till exempel kunna använda för att förebygga riskbeteenden hos våra kunder och för att hitta bättre sätt att ta hand om kunderna vid naturkatastrofer. Förhoppningen är att forskningen ska leda till att vi får tryggare och hållbarare boendeformer i framtiden.

– Klimatförändringarna kommer att öka riskerna. Samtidigt gör vi samhället allt känsligare genom att bygga på fel ställen och för nära vattnet. Idag bygger vi så att byggnader, infrastruktur, företagens produktion och kommunikationer blir mer skadekänsliga, säger Torbjörn Olsson. Det är viktigt att agera både mot de naturskador som sker redan idag och mot de klimatförändringar som sker på lång sikt.  Med hjälp av forskningen och samverkan med andra samhällsaktörer kan vi hjälpa till att göra samhället mindre sårbart.

Klimatförändringar ses ofta som en samhällsutmaning som bör hanteras av staten.

– Kommunerna har ett tydligt ansvar. Men möjlighet till statlig medfinansiering av anpassningsåtgärder är viktig, särskilt för mindre kommuner. Hanteringen av de risker och anpassningsåtgärder som kopplas till klimatförändringar har en tydlig lokal prägel, fortsätter Torbjörn Olsson. Det betyder att kraven på lokala offentliga aktörers, företags och enskilda individers beredskap och ansvarstagande ökar. Idag har vi inte tillräckliga kunskaper om de risker som följer med klimatförändringar eller om hur ansvarsförhållandet mellan stat, kommun, organisationer och enskilda individer ser ut.

Läs mer om Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond och om forskningsprojekten här:

http://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/forskning/tryggt-boende/

För ytterligare information kontakta gärna:
Torbjörn Olsson, sakkunnig inom klimatfrågor på Länsförsäkringar, 08-588 417 15
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Bokmärk och dela