Så påverkas din privatekonomi av budgeten

Bilder

Elisabeth Hedmark 2014

Dokument

wkr0006.pdf

Vårprivatekonom Elisabeth Hedmark kommenterar Regeringens budget och hur din privatekonomi påverkas nästa år.

Regeringen lämnade sin budgetproposition till Riksdagen den 23 oktober. Den innehåller reformer för drygt 25 miljarder. Riksdagen ska nu ta ställning till förslagen och eventuellt klubba igenom dessa under december.

Regeringen bedömer att den svenska ekonomin återhämtar sig gradvis de närmaste åren och att arbetslösheten minskar successivt. Samtidigt ser de risker för en svagare utveckling och att dessa har ökat den senaste tiden till följd av oroligheter i vår omvärld.
För hushållen är det främst arbetslösa, långtidssjukskrivna, pensionärer och ensamstående föräldrar som får mer i plånboken. Samtidigt höjs inkomstskatter och avdragsrätten för pensionssparande minskas till 1 800 kronor nästa år för att sedan avskaffas helt från år 2016.

Förändringar i avdragsrätten för privat pensionssparande 
Avdraget för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år från och med 2015.
Anställda som helt saknar pensionsrätt i anställningen eller skattskyldiga som har inkomst av aktiv näringsverksamhet kommer att ha rätt att göra avdrag för pensionssparande även i fortsättningen. 
Regeringen kommer under nästa år återkomma med ett förslag om slopad avdragsrätt från 2016. Förslaget kommer att remitteras och försäkringsbranschen och övriga intressenter kan lämna sina synpunkter.

Så påverkas privatekonomin

Höjt underhållsstöd och grundnivå i föräldraförsäkringen
Höjning av grundnivån i föräldraförsäkringen från 225 till 250 kronor per dag. Ensamstående föräldrar ska få höjt underhållsstöd med 300 kronor per månad, från och med 1 januari 2015.

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen tas bort
Sjukpenningen är idag normalt tidsbegränsad till två och ett halvt år i följd. Den gränsen vill regeringen avskaffa från och med 1 juli 2015.

Höjd ersättning för sjukskrivna arbetslösa
Regeringen föreslår att ersättningen till arbetslösa sjukskrivna höjs. Den högsta ersättningen höjs från 486 till 543 kronor per dag från och med den 1 maj 2015.

Höjd sjuk- och aktivitetsersättning 
Förslaget innebär att procentsatsen vid beräkning av hel inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersättning höjs från 64 till 64,7 procent av den försäkrade personens antagandeinkomst. Förslaget föreslås börja gälla den 1 januari 2015.

Höjt studiemedel
Studiemedlet blir ca 1000 kronor högre per studiemånad genom att lånedelen höjs.

Sänkt skatt för pensionärer
Skatten sänks för pensionärer så att pension inte beskattas högre än lön för inkomster upp till ca 120 000 kronor per år. Skatten sänks även för pensionärer med inkomster upp till ca 240 000 kronor per år. På en inkomst på 120 000 kronor per år sänks skatten med ca 250 kronor per månad. För garantipensionärer sänks skatten med mellan 130 och 170 kronor per månad, beroende på civilstånd och ålder. Förslaget träder i kraft den 1 januari 2015.

Förbättrat bostadstillägg till ålderspensionärer
Bostadstillägget till den som har fyllt 65 år bör betalas ut med 95 procent av bostadskostnaden från 93 procent idag, upp till en bostadskostnad på 5 000 kronor per månad. Förändringen bör gälla den 1 juli 2015

Fria läkemedel för barn
Receptbelagda läkemedel inom läkemedelsförmånerna blir kostnadsfria för barn och ungdomar under 18 år. Reformen föreslås börja gälla från den 1 juli 2015.

Höjt tak i a-kassan
Förslaget innebär att den högsta dagpenningen i A-kassan höjs så att den som har en månadsinkomst upp till 25 000 kronor får 80 procent av sin inkomst de första 100 dagarna. Den högsta dagpenningen uppgår därmed till 910 kronor dag 1-100, varefter det sker en avtrappning till 760 kronor per dag. 
Regeringen föreslår också att den högsta ersättningen som lämnas enligt grundförsäkringen ska höjas från dagens 320 kronor per dag till 350 kronor. Förslaget ska träda i kraft den 1 maj 2015.

Avtrappat jobbskatteavdrag 
Jobbskatteavdraget trappas av för personer som vid årets ingång inte har fyllt 65 år och som har arbetsinkomster som överstiger 50 000 kronor per månad. För en inkomst på 60 000 kronor per månad innebär förslaget 220 kronor mer i skatt per månad. Även för personer som har fyllt 65 år trappas jobbskatteavdraget av för arbetsinkomster som överstiger 50 000 kronor per månad. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt
Den nedre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster uppgår till 421 800 kronor för 2015. Den nedre skiktgränsen ska räknas upp med konsumentprisindex, istället för med konsumentprisindex plus två procentenheter. Detta motsvarar en brytpunkt på 434 900 kronor för personer under 65 år och 465 500 kronor för personer fyllda 65 för 2015. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Särskild löneskatt för äldre
Särskild löneskatt, som är en form av socialavgift, återinförs på löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för personer som har fyllt 65 år. Särskild löneskatt införs även på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år samt för personer som inte har fyllt 65 år men under hela året har fått hel allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken. Den särskilda löneskatten föreslås uppgå till 5,6 procent. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter
Avdragsrätten för förvaltningsutgifter i inkomstslaget kapital slopas. Exempel på förvaltningsutgifter är arvoden till banks notariatavdelning, depåavgifter, aviseringsavgifter för lån och bankfacksavgifter. I dag gäller att utgifter över 1 000 kronor får dras av. Förslaget träder i kraft den 1 januari 2015.

Höjd skatt på tobak
Punktskatten på cigaretter höjs med cirka 6 procent, vilket totalt beräknas öka priset på ett typpaket cigaretter med 2,41 kr. Punktskatten på snus höjs med 12 procent, vilket totalt beräknas öka priset på en dosa snus med 1,41 kr. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Höjd skatt på alkohol
Skatten på öl och vin med höjs 9 procent och på sprit med 1 procent. 
Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Slopad skattereduktion för gåvor
Skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet slopas från den 1 januari 2016.

Förändringar inom RUT-avdraget
RUT-avdragets skattereduktion för hjälp med läxor och annat skolarbete, s.k. läx-RUT tas bort. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.
Det maximala RUT-avdraget halveras till 25 000 kronor per skattskyldig och år för personer som inte har fyllt 65 år. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Tredje pappamånad
Regeringen föreslår att en tredje månad ska reserveras för vardera föräldern. Inriktningen är att förändringen ska träda i kraft den 1 januari 2016.

Fri entré på statliga museer
Fri entré införs på statliga museer under våren 2015.

Bokmärk och dela