Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-september 2014

–   Privatkunderna har återigen utnämnt Länsförsäkringar Bank till den bank de är mest nöjda med vilket visar att vår affär, som bygger på närhet och trygghet, uppskattas av kunderna. Vi förstärker vår position på bankmarknaden genom ökat antal kunder och vi fortsätter att ligga i framkant när det gäller digitala tjänster med fokus på service och användarvänlighet. Affärsvolymerna ökar, räntenettot stärkts och vi har ett starkt resultat för årets första nio månader. Det är glädjande att resultatet utvecklas positivt och i linje med våra förväntningar, säger Rikard Josefson, vd i Länsförsäkringar Bank.

Perioden i korthet, koncernen

 • Rörelseresultatet ökade 44 procent till 679 (472) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 8,2 (6,6) procent.
 • Räntenettot ökade 14 procent till 1 882 (1 652) Mkr.
 • Rörelseintäkterna ökade 14 procent till 1 774 (1 556) Mkr.
 • Rörelsekostnaderna exklusive nedskrivning ökade 3 procent till 1 019 (990) Mkr.
 • Kreditförlusterna uppgick netto till -22 (95) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på –0,02 (0,08) procent.
 • Affärsvolymerna ökade 12 procent till 343 (305) Mdr kr.
 • Inlåningen ökade 10 procent till 74 (67) Mdr kr.
 • Utlåningen ökade 8 procent till 172 (160) Mdr kr.
 • Bankkoncernens kärnprimärkapitalrelation uppgick den 30september 2014 till 15,9 procent.
 • Antalet kunder ökade med 5 procent till 914 000, antalet bankkort ökade 10 procent till 416 000 och antalet inlåningskonton ökade 8 procent.
 • Länsförsäkringar har åter Sveriges mest nöjda bankkunder på Privatmarknaden enligt Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning 2014.

Uppgifterna inom parentes avser jämförbar period 2013.

http://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/lansforsakringar-bank-ab/

För ytterligare information, kontakta gärna:

Rikard Josefson, verkställande direktör, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 410 75, 070-206 69 55

Anders Borgcrantz, vice verkställande direktör och CFO, Länsförsäkringar
Bank AB, 08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, Treasurychef, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Frida Adrian, ansvarig för investerarrelationer,
Länsförsäkringar Bank AB, 08-588 403 52, 073-867 43 84

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Bokmärk och dela