Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-juni 2014

–  Länsförsäkringar fortsätter att stärka positionen på bankmarknaden med ökande affärsvolymer och ett stärkt räntenetto och resultat. Vi arbetar ständigt med att erbjuda kunderna ett enkelt, tydligt och attraktivt alternativ och vi ligger i framkant med digitala tjänster både när det gäller service och användarvänlighet. I slutet av kvartalet var vi först på marknaden med att certifiera alla våra bolånerådgivare. Låneportföljen, som växer främst med bolån till privatpersoner, har en mycket hög kreditkvalitet. Finansieringen på upplåningsmarknaden fortsätter att fungera framgångsrikt. De nya regelverken införs nu snabbt och med full kraft. Det är viktigt att tillämpningen sker utifrån en ordentlig analys så att inte minst konkurrensvillkoren beaktas, säger Rikard Josefson, vd i Länsförsäkringar Bank.

Perioden i korthet, koncernen

  • Rörelseresultatet ökade 44 procent till 428 (297) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 8,0 (6,3) procent.
  • Rörelseintäkterna ökade 15 procent till 1 168 (1 015) Mkr.
  • Räntenettot ökade 10 procent till 1 208 (1 095) Mkr.
  • Rörelsekostnaderna exklusive nedskrivning ökade 5 procent till 690 (655) Mkr.
  • Kreditförlusterna uppgick netto till –23 (63) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på –0,03 (0,07) procent. Se kommentar om ny avräkningsmodell för kreditförluster.
  • Affärsvolymerna ökade 12 procent till 334 (298) mdr.
  • Inlåningen ökade 11 procent till 73 (66) mdr.
  • Utlåningen ökade 7 procent till 167 (157) mdr.
  • Bankkoncernens kärnprimärkapitalrelation enligt Basel III uppgick till 16,0 procent den 30 juni 2014.
  • Antalet kunder ökade med 4 procent till 906 000, antalet bankkort ökade 10 procent till 406 000 och antalet inlåningskonton ökade 5 procent.

Uppgifterna inom parentes avser jämförbar period 2013.

http://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/lansforsakringar-bank-ab/finansiell-rapporter-for-lansforsakringar-bank-ab/

För ytterligare information, kontakta gärna:
Rikard Josefson, verkställande direktör, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 410 75, 070-206 69 55

Anders Borgcrantz, vice verkställande direktör och CFO, Länsförsäkringar
Bank AB, 08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, ansvarig för investerarrelationer, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Bokmärk och dela