Räntan sänks nu och kommer att ligga på rekordlåga 0,5 procent fram till sommaren 2015

Bilder

Anna Öster

Chefekonom Anna Öster förklarar varför;

Svensk tillväxt kom in på 1,9 procent i årstakt för det första kvartalet. Den siffran fortsätter att hålla Sverige i topp vad gäller återhämtning sedan krisen. Trots det var kvartalssiffran något lägre än förväntat. De underliggande variablerna ger dock delvis en annan bild. Hushållens konsumtion fortsätter att driva tillväxten, bostadsinvesteringar har tagit fart mer än väntat och exporten växte också över förväntan. Att importen växte än snabbare och därmed gjorde att utrikeshandeln bidrog negativt till BNP-tillväxten som helhet är ytterligare ett exempel på tilltagande inhemsk efterfrågan. Framåtblickande indikatorer ger fortfarande en blandad bild, men den starka sysselsättningstillväxten i kombination med positiva anställningsplaner gör att vi står fast vid vår förhållandevis positiva grundsyn kring den svenska återhämtningen. Inflationen har dock fortsatt att överraska på nedsidan, vilket gör att Riksbanken, enligt vår bedömning, kommer att sänka räntan med ytterligare 0,25 procentenheter till 0,5 procent när beskedet kommer den 3 juli. Denna sänkning kommer sent i cykeln och om vår bild av återhämtningen realiseras så innebär detta att det här blir den sista sänkningen från Riksbanken. Vår bedömning är att nästa gång Riksbanken ändrar reporäntan blir det en höjning och detta sker efter sommaren 2015.

Bokmärk och dela