Länsförsäkringar Hypotek: Bokslutskommuniké 2013

Länsförsäkringar stärker positionen på bolånemarknaden och låneportföljen har en fortsatt mycket hög kreditkvalitet. Vi har en mycket god tillväxt, räntenettot utvecklades väl under året samtidigt som kostnaderna var oförändrade, säger Anders Borgcrantz, vd i Länsförsäkringar Hypotek.

Året i korthet

  • Räntenettot ökade 7 procent till 852 (796) Mkr.
  • Kreditförlusterna uppgick till 6,6 (2,3) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,01 (0,00) procent.
  • Rörelseresultatet minskade 4 procent till 305 (319) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 4,8 (5,2) procent.
  • Utlåningen ökade 11 procent till 112 (101) mdr.
  • Kärnprimärkapitalrelationen enligt övergångsregler uppgick till 9,4 (9,4) procent den 31 december 2013.
  • Antalet kunder ökade 6 procent till 188 000.

Uppgifterna inom parentes avser 2012.

http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/finansiellt/hypotek/rapporter/sidor/default.aspx

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, vice verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Anna-Lena Löfvenberg, ansvarig för investerarrelationer, Länsförsäkringar
Bank AB, 08-588 415 16, 073-964 15 16

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Bokmärk och dela