Länsförsäkringar Bank: Bokslutskommuniké 2013

Banken växer brett inom alla områden och stärker positionen som femte största retailbank. Vår framgång bygger på närheten till kunden där varje kundmöte är unikt och personligt. Vi har en ledande position inom digitala tjänster, där fler och fler kunder möter oss, och vi har mycket nöjda kunder. I januari 2014 fick vi, för andra året i rad, pris för bästa mobilapp av Web Service Award. Vår låneportfölj har en fortsatt hög kreditkvalitet och vår upplånings- och likviditetssituation är mycket stark., säger Rikard Josefson, vd i Länsförsäkringar Bank.

Året i korthet, koncernen

  • Rörelseresultatet ökade 16 procent till 647 (555) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 6,7 (6,3) procent.
  • Räntenettot ökade 8 procent till 2 230 (2 071) Mkr.
  • Kreditförlusterna är fortsatt mycket låga och uppgick till 126 (91) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,08 (0,06) procent.
  • Affärsvolymerna ökade 11 procent till 314 (283) mdr.
  • Inlåningen ökade 11 procent till 69 (62) mdr.
  • Utlåningen ökade 8 procent till 162 (150) mdr.
  • Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 14,7 procent och kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel III* uppgick till 14,4 procent den 31 december 2013.
  • Antalet kunder ökade med 4 procent till 879 000, antalet bankkort ökade 12 procent till 388 000 och antalet inlåningskonton ökade 10 procent till 1 292 000.

Uppgifterna inom parentes avser 2012.

* Enligt Länsförsäkringar Banks nuvarande tolkning av regelverket.

http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/finansiellt/bank/rapporter/sidor/default.aspx

För ytterligare information, kontakta gärna:

Rikard Josefson, verkställande direktör, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 410 75, 070-206 69 55

Anders Borgcrantz, vice verkställande direktör och CFO, Länsförsäkringar
Bank AB, 08-588 412 51, 073-964 12 51

Anna-Lena Löfvenberg, ansvarig för investerarrelationer, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 415 16, 073-964 15 16

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Bokmärk och dela