Länsförsäkringsgruppen: Delårsöversikt januari – september 2013

Januari–september 2013

Jämfört med januari–september 2012 inom parantes.

  • Rörelseresultatet i gruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 2 952 (2 289) Mkr.
  • Det tekniska resultatet i gruppens sakförsäkringsverksamheten uppgick till 992 (1 099) Mkr. Totalkostnadsprocenten för rullande  tolv månader uppgick till 98 och i perioden till 97 (97).
  • Kapitalavkastningen i gruppen uppgick till 3 014 (2 249) Mkr. Konsolideringskapitalet stärktes med 3 505 Mkr till 39 242 Mkr.
  • Rörelseresultatet i bankkoncernen uppgick till 472 (428) Mkr. Räntenettot stärktes till 1 652 (1 527) Mkr.
  • Resultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 176 (99) Mkr. Premieinkomsten uppgick till 7 344 (6 558) Mkr. Provisionsintäkterna uppgick till 732 (635) Mkr.
  • Resultatet i Länsförsäkringar Liv uppgick till 4,7 (2,7) mdr. Solvensgraden uppgick till 118 (111) procent och totalavkastningen uppgick till –3,9 (4,9) procent.

– Länsförsäkringsgruppen uppvisar ett starkt resultat efter tre kvartal. Tack vare en stark kapitalavkastning i sakförsäkringsrörelsen och ett stabilt skaderesultat når vi ett förbättrat rörelseresultat. Den goda kapitalavkastningen bidrog till att det samlade konsoliderings-kapitalet ökade med 3,5 miljarder kronor och gynnsam skadeutveckling efter sommaren har bidragit till en förbättrad totalkostnadsprocent. Affärsvolymerna inom samtliga verksamheter utvecklas i linje med våra förväntningar. Inom sakförsäkring ökade premievolymerna med 3,5 procent och inom bankverksamheten stärkte vi våra marknadsandelar ytterligare inom både in- och utlåning. Arbetet med att förändra vårt tradliverbjudande fortsätter och har mottagits väl av våra kunder. Solvensen i tradlivbolaget har successivt förstärkts. Inom Länsförsäkringar Fondliv har det förvaltade kapitalet ökat med 16 procent sedan årsskiftet och passerade under kvartalet 70 mdr, säger Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB.

Länsförsäkringsgruppen är varken i juridisk eller praktisk mening en koncern, utan en samverkan mellan 23 självständiga läns försäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB. Resultatet inom sakförsäkring är summan av resultaten i de 23 länsförsäkringsbolagen och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, exklusive livförsäkring och bank.

Läs hela rapporten: http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/finansiellt/lansforsakringar-ab/rapporter/sidor/default.aspx)

För ytterligare information, kontakta gärna:
Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB,
08-588 411 15, 073-964 11 15, sten.duner@lansforsakringar.se
Malin Rylander Leijon, CFO Länsförsäkringar AB,
08-588 408 64, 073-964 08 64, malin.rylander-leijon@lansforsakringar.se
Fanny Wallér, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 414 69, 070-692 77 79, fanny.waller@lansforsakringar.se

Bokmärk och dela