Länsförsäkringar AB: Delårsrapport januari – september 2013

Januari–september 2013

Jämfört med januari–september 2012 inom parantes.

  • Koncernens rörelseresultat uppgick till  601 (693) Mkr och eget kapital ökade med 1 036 Mkr under perioden. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 5 (5) procent.
  • Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen uppgick till 224 (372) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven återförsäkring uppgick till 3 048 (3 021) Mkr.
  • Rörelseresultatet i bankkoncernen uppgick till 472 (428) Mkr. Räntenettot stärktes till 1 652 (1 527) Mkr.
  • Resultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 176 (99) Mkr. Premieinkomsten uppgick till 7 344 (6 231) Mkr. Provisionsintäkterna uppgick till 732 (635) Mkr.
  • Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 1 765 (1 763) Mkr.

– Samtliga verksamhetsgrenar i koncernen uppvisar ett starkare resultat än föregående år. Det goda försäkringstekniska resultatet inom sakförsäkring och ett fortsatt starkt ränte- och provisionsnetto inom bankverksamheten bidrar positivt till resultatet. Däremot ger ett något sämre resultat i kapitalförvaltningen ett försämrat rörelseresultat. Inom Länsförsäkringar Fondliv har det förvaltade kapitalet ökat med 16 procent sedan årsskiftet och passerade under kvartalet 70 mdr. Affärsvolymerna inom samtliga verksamheter utvecklas i linje med våra förväntningar, säger Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB.

Läs hela rapporten: http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/finansiellt/lansforsakringar-ab/rapporter/sidor/default.aspx)

För ytterligare information, kontakta gärna:

Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB,
08-588 411 15, 073-964 11 15, sten.duner@lansforsakringar.se

Malin Rylander Leijon, CFO Länsförsäkringar AB,
08-588 408 64, 073-964 08 64, malin.rylander-leijon@lansforsakringar.se

Fanny Wallér, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 414 69, 070-692 77 79, fanny.waller@lansforsakringar.se

Bokmärk och dela