Länsförsäkringar Hypotek: Bokslutskommuniké 2012

– Länsförsäkringar har för åttonde året i rad Sveriges mest nöjda bolånekunder på privatmarknaden, vilket visar att vi har ett attraktivt och prisvärt bolåneerbjudande som kunderna uppskattar. Låneportföljen, som främst består av bolån för privatpersoners boende, har en fortsatt mycket hög kreditkvalitet. Upplåningen med säkerställda obligationer fungerade väl under året och likviditetssituationen är stark, säger Anders Borgcrantz, vd i Länsförsäkringar Hypotek.

Året i korthet

· Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bolånekunder på privatmarknaden enligt Svenskt Kvalitetsindex.
· Rörelseresultatet ökade 69 procent till 319 (189) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 5,2 (3,6) procent.
· Räntenettot ökade 57 procent till 796 (506) Mkr.
· Kreditförlusterna uppgick till 2 (-4) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,00 (0,00) procent.
· Utlåningen ökade 14 procent till 101 (89) mdr.
· Kärnprimärkapital- och primärkapitalrelationen uppgick till 22,3 (20,6) procent och kapitaltäckningsgraden uppgick till 24,2 (22,8) procent.
· Antalet kunder ökade 10 procent till 177 000 (161 000).

Uppgifterna inom parentes avser 2011.

Hela rapporten (http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/finansiellt/hypotek/rapporter/sidor/default.aspx)

  
För ytterligare information, kontakta gärna:

Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, vice verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Anna-Lena Löfvenberg, ansvarig för investerarrelationer, Länsförsäkringar
Bank AB, 08-588 415 16, 073-964 15 16

Bokmärk och dela