Länsförsäkringar Bank: Kapitalisering

Länsförsäkringar Bank har en god kapitalisering och avser hålla en kapitalisering i linje med de främsta svenska bankerna. För att ytterligare stärka kapitalbasen kommer moderbolaget, Länsförsäkringar AB, att tillföra 335 Mkr i ett aktieägartillskott senast 31 mars 2013. Tillskottet skulle, proforma per 31 december 2012, ha ökat bankkoncernens kärnprimärkapitalrelation med 0,7 procentenheter.

Styrelsen för Länsförsäkringar Bank gör för närvarande bedömningen att bankkoncernens kärnprimärkapitalrelation bör ligga omkring 13 procent och totalkapitalrelation omkring 16 procent. I och med denna bedömning dras nuvarande kapitalmål, ett primärkapitalmål om 12 procent med ett toleransintervall om ±0,5 procentenheter, tillbaka. Styrelsen avser att återkomma med nytt kapitalmål när den slutliga utformningen av nytt kapitaltäckningsregelverk är på plats.

Finansinspektionen planerar att införa riskviktsgolv på 15 procent för bolån inom Pelare 2. Bankkoncernens kärnprimärkapitalrelation inom Pelare 2 bedöms för närvarande påverkas endast marginellt eftersom i allt väsentligt höjd redan nu tagits för riskviktsgolvet inom Pelare 1.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Rikard Josefson, verkställande direktör, Länsförsäkringar Bank AB, 08-588 410 75, 070-206 69 55

Anders Borgcrantz, vice verkställande direktör och CFO, Länsförsäkringar, Bank AB, 08-588 412 51, 073-964 12 51

Bokmärk och dela