Anställda får dåligt stöd av arbetsgivaren vid missbruk

Både anställda och arbetsgivare i småföretag är överens om att missbruksproblematiken är mycket viktigt för en arbetsgivare att kunna hantera. Men varken arbetsgivarna själva eller de anställda anser att det finns tillräcklig kompetens på företagen. Det visar en nationell undersökning som Länsförsäkringar nyligen genomfört.

Så många som åtta av tio anställda anser att det är ganska viktigt eller mycket viktigt att deras arbetsgivare har kunskap om hur de ska ta hand om dem eller en kollega som har problem med droger, alkohol eller läkemedel. Men bara drygt tre av tio arbetsgivare och fyra av tio anställda uppger i undersökningen att arbetsgivarna har rätt kompetens. Kvinnor anser i högre utsträckning än män att det är viktigt att arbetsgivaren har rätt kompetens, liksom de i åldern 43 till 54 år.

Det vanligaste drogproblemet enligt Folkhälsoinstitutet är i arbetslivet alkohol och så många som 16 procent av männen och 10 procent av kvinnorna i Sverige, i åldern 16-84 år, har riskabla alkoholvanor. Det är därför viktigt att tidigt kunna identifiera symtomen då riskabelt alkoholbruk medför förhöjd risk för skadliga fysiska, psykiska och sociala konsekvenser.

– Det kan många gånger upplevas som svårt att hantera medarbetares alkoholproblem. Man väntar kanske tills man tycker att man har bevis och då kan problemen ha hunnit bli allvarliga. Att man väntar beror också ofta på att man är rädd för att ha fel och att man som arbetsgivare saknar förhållningssätt kring hur man tar tag i problemet, säger Anna Karin Lindeberg, hälsostrateg på Länsförsäkringar.

Ett riskabelt alkoholbruk påverkar både effektivitet och produktivitet på jobbet och kan dessutom leda till farliga situationer eller kvalitetsbrister i verksamheten. Studier visar att tidig upptäckt och kvalificerade rådgivande samtal är ett effektivt sätt att komma tillrätta med ett riskbruk av alkohol och att undvika att problemen förvärras.

– Det är viktigt att arbetsgivaren har kunskap och resurser att upptäcka och hantera alkoholproblem. Kunskaper om ”tidiga signaler” såsom ojämn arbetsprestation, ojämnt humör, upprepad korttidsfrånvaro, liksom kunskap om hur man ska ta upp frågan om alkoholkonsumtion med den anställde – ”det svåra samtalet” – kan vara avgörande för en positiv utveckling, avslutar Anna-Karin Lindeberg                   

För ytterligare information kontakta:
Anna Karin Lindeberg, hälsostrateg, på Länsförsäkringar, Tel. 063 – 19 34 27
Länsförsäkringars pressjour, Tel. 08 – 588 418 50

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i september 2012 och baserar sig på telefonintervjuer med 2 100 företag med 1 – 10 anställda år och 2 100 webbaserade intervjuer med privatpersoner bland Sveriges befolkning i åldrarna 20 år och 65 år som arbetar hel- eller deltid. Intervjuerna genomfördes av PFM Research på uppdrag av Länsförsäkringar.

Frågorna som ställdes

· Hur viktigt är det för dig att din arbetsgivare/du som arbetsgivare, kan hantera följande problem hos anställda: Missbruk av droger, alkohol eller läkemedel.
· Hur hög kompetens anser du att din arbetsgivare/du som arbetsgivare, har för att hantera följande problem hos anställda: Missbruk av droger, alkohol eller läkemedel.

Bokmärk och dela