Olika syn på varför man mår dåligt på jobbet

En nationell undersökning som Länsförsäkringar genomfört visar att småföretagare och anställda har olika syn på vad som bidrar till sämre prestationsförmåga på jobbet. Medan anställda anser att det är de arbetsrelaterade problemen som gör att de presterar sämre på jobbet så anser deras arbetsgivare att det är problem i privatlivet som är den främsta orsaken.

Så många som tre av fyra företagare tror att det är privatlivs relaterade problem som är orsaken till att det presterar sämre på jobbet mot en av tre anställda som tror det. Skillnaden i synen på problem kan tyvärr påverka om och vilken hjälp företagen erbjuder sina medarbetare.

– Att det råder olika syn på vad som försämrar prestation på jobbet kan få konsekvenser för hur företagarna upplever sitt ansvar som arbetsgivare och vad de erbjuder sina anställda för hjälp. Få arbetsgivare i små företag har resurser och kompetens att hantera de frågor som bidrar till ohälsa och därmed försämrad arbetsprestation. Till detta kommer sårbarheten vid prestationsbortfall för små och nystartade företag, säger Anna Karin Lindeberg, hälsostrateg på Länsförsäkringar.

I undersökningen svarar nästan varannan anställd mot var tredje arbetsgivare att de anser att stress på grund av hög arbetsbelastning är den främsta anledningen till sämre prestation.

– Det bästa är förstås att vara införstådd i hur man skapar goda och hälsofrämjande arbetsförhållanden och vara lyhörd för tidiga signaler på ohälsa, men denna kompetens finns sällan i små förtetag. Samtidigt visar forskning att det är viktigt att förebyggande åtgärder sätts in innan det går så långt så att en anställd blir sjukskriven. Att få konkret hjälp i ett tidigt skede minskar risken för sjukdomar och sjukskrivning senare i livet menar Anna Karin Lindeberg.

Även synen på vilka privatlivsrelaterade problem som främst påverkar prestationen på jobbet skiljer sig åt mellan anställda och arbetsgivare. När de anställda fick ange vilken typ av privata problemen som främst påverkade prestationen på jobbet så svarade nästan var fjärde att de tror att det är skilsmässa och relationsproblem är den främsta orsaken medan en tredjedel av arbetsgivarna på motsvarande fråga angav sjukdom och dödsfall i familjen.

– Man tror kanske som småföretagare att man känner sin personal och vet hur var och en mår, men så är det förstås inte alltid. Dessutom är anställda i små organisationer oftast väldigt lojala, man vet vad det innebär om man inte finns på plats så man ”biter ihop” och tränger bort symtom. En dag så går det kanske inte längre, och vägen tillbaka kan vara både lång och smärtsam för såväl den drabbade som för företaget, säger Anna-Karin Lindeberg.

För ytterligare information kontakta:

Anna Karin Lindeberg, hälsostrateg, på Länsförsäkringar, Tel. 063 – 19 34 27
Länsförsäkringars pressjour, Tel. 08 – 588 418 50

Om undersökningen

Undersökningen genomföredes i september 2012 och baserar sig på telefonintervjuer med 2 100 företag med 1 – 10 anställda år och 2 100 webb baserade intervjuer med privatpersoner mellan 65 år och 20 år som arbetar hel- eller deltid.

Bokmärk och dela