Länsförsäkringsgruppen Januari–september 2012

Länsförsäkringar redovisar ett starkt resultat efter nio månader. Främst är det en förbättrad kapitalavkastning som bidrar till resultatet, men även lägre skadekostnader i sakförsäkringsverk- samheten och det förbättrade räntenettot i banken. Tillväxten inom bankverksamheten fortsätter och lönsamheten i Länsförsäkringar Bank är god. Resultatet ökade med drygt 60 procent. Såväl upplånings- som likviditetssituationen i banken är god.

Under oktober fick vi återigen bevis på att våra kunder tycker vi gör ett bra jobb när Svenskt Kvalitetsindex för sjätte året i rad visade att vi har Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden. Även sakförsäkringsverksamheten visar god volymutveckling och god lönsamhet.

Lägre skadeprocent är den främsta orsaken till det förbättrade resultatet. Efter omstruktureringen av livförsäkringsverksamheten fortsätter satsningen på att erbjuda fondförsäkringslösningar till både privatpersoner och företag. Detta tydliga fokus har resulterat i ökade premievolymer.

Perioden i korthet

· Det försäkringstekniska resultatet inom Länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet stärktes och uppgick till 1 099 (612) Mkr. Förbättringen förklaras av lägre skadeprocent genom lägre skadefrekvens och premiehöjningar. Totalkostnadsprocenten förbättrades till 97 (100) procent

· Konsolideringskapitalet stärktes genom ett stabilt försäkringstekniskt resultat och positiv kapitalavkastning till 34 665 (31 179) Mkr.

· Rörelseresultatet inom Länsförsäkringar Bank ökade med 62 procent till 428 (265) Mkr, vilket främst förklaras av ett ökat räntenetto. Räntabiliteten på eget kapital stärktes till 6,5 (4,5) procent. Affärsvolymerna ökade med 14 procent eller 33 mdr till 274 (241) mdr och antalet kunder ökade med 8 procent till 938 000 (871 000)

· Resultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 99 (133) Mkr. Försäkringskapitalet ökade med 8 mdr sedan årsskiftet och uppgår till 60 mdr. Positiv avkastning och ökat premie- och kapitalinflöde från nya kunder är huvudförklaringen till ökningen.

· Resultatet för Länsförsäkringar Liv uppgick till 2,7 (–18,5) mdr, främst tack vare en positiv kapitalavkastning. Totalavkastningen uppgick till 4,9 procent inom traditionell försäkring. Solvensgraden är oförändrat på 111 procent från årets början.

· Länsförsäkringar AB (publ) har etablerat ett svenskt MTN- program med en låneram om 2,5 miljarder kronor. MTN-programmet ger LFAB möjligheten att emittera obligationer i EUR och SEK med löpande och fast ränta på kapitalmarknaden.

Ta del av hela rapporten här
För ytterligare information kontakta:
Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB
Telefon: 073-96 411 15
Malin Rylander Leijon, CFO Länsförsäkringar AB
Telefon: 073-964 08 64

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Bokmärk och dela