Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-september 2012

– Länsförsäkringar fortsätter att stärka positionen på bolånemarknaden med fortsatt mycket hög kreditkvalitet i nyutlåningen. Volymerna ökade, vilket bidrog till ett ökat räntenetto. Mycket glädjande är dessutom att Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden enligt Svenskt Kvalitetsindex. Fler än åtta av tio bolånekunder har Länsförsäkringar som huvudbank och antalet kunder ökar stadigt, säger Anders Borgcrantz, vd i Länsförsäkringar Hypotek.

Perioden i korthet

· Rörelseresultatet ökade till 254 (137) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 5,7 (3,5) procent.
· Räntenettot ökade 60 procent till 574 (359) Mkr.
· Kreditförlusterna, netto, uppgick till -0,1 (-5,3) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,00 (-0,01) procent.
· Utlåningen ökade 13 procent till 98 (87) mdr.
· Kärnprimärkapital- och primärkapitalrelationen uppgick till 20,9 (21,2) procent och kapitaltäckningsgraden uppgick till 22,9 (23,5) procent.
· Antalet kunder ökade 9 procent till 173 000 (158 000).

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2011.

Länk till rapport  (http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/lansforsakringsgruppen/finansiellt_hypotek/rapporter/sidor/default.aspx)

 
För ytterligare information, kontakta gärna:

Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, vice verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Anna-Lena Löfvenberg, ansvarig för investerarrelationer, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 415 16, 073-964 15 16

Bokmärk och dela