Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-september 2012

– För sjätte året i rad har Länsförsäkringar Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden, vilket bekräftar att kunderna gillar oss. Banken växer och stärker sin marknadsposition. Räntenettot och resultatet ökar, vilket ger en stabil utveckling. Låneportföljen, som till största delen består av bolån, har en mycket hög kreditkvalitet. Inlåningen ökar, fondvolymerna växer och övriga produkter på sparaområdet har en god utveckling. Likviditetssituationen är god, säger Rikard Josefson, vd i Länsförsäkringar Bank.

Perioden i korthet, koncernen

· Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden för sjätte året i rad enligt Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning som presenterades 1 oktober.
· Rörelseresultatet ökade 62 procent till 428 (265) Mkr.
· Räntabiliteten stärktes till 6,5 (4,5) procent.
· Räntenettot ökade 23 procent till 1 527 (1 244) Mkr.
· Kreditförlusterna, netto, är fortsatt låga och uppgick till 64 (38) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,06 (0,04) procent.
· Affärsvolymerna ökade 14 procent till 274 (241) mdr.
· Inlåningen ökade 25 procent till 60 (48) mdr.
· Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 12,0 (11,8) procent.
· Primärkapitalrelationen var 12,6 (12,4) procent och kapitaltäckningsgraden var oförändrat 14,4 procent.
· Antalet kunder ökade 8 procent till 938 000 (871 000) och antalet bankkort ökade 13 procent till 334 000 (296 000).

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2011.

Länk till rapport  (http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/lansforsakringsgruppen/finansiellt_bank/rapporter/sidor/default.aspx)

För ytterligare information, kontakta gärna:

Rikard Josefson, verkställande direktör, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 410 75, 070-206 69 55

Anders Borgcrantz, vice verkställande direktör och CFO, Länsförsäkringar
Bank AB, 08-588 412 51, 073-964 12 51

Anna-Lena Löfvenberg, ansvarig för investerarrelationer, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 415 16, 073-964 15 16

Bokmärk och dela