Länsförsäkringsgruppen: Delårsöversikt januari – juni 2012

– Länsförsäkringar redovisar ett starkt resultat, men de finansiella marknaderna präglas av fortsatt osäkerhet. Fem år har gått sedan starten för den djupa ekonomiska kris vi fortfarande lever i. Och än är det långt ifrån över. Under sommaren har pressen tidvis ökat markant för de skuldtyngda och stora länderna Italien och Spanien. Sverige har till skillnad från stora delar av Europa sunda statsfinanser och ett gott kreditbetyg som går att läsa av i de låga svenska statsobligationsräntorna och den starka kronan, säger Sten Dunér, vd för Länsförsäkringar AB, länsförsäkringsgruppens gemensamma bolag.

– Tillväxten inom bankverksamheten fortsatte under första halvåret och marknads-andelarna stärktes, inte minst inom inlåning. Affärsvolymerna ökade med nästan 10 procent och vi fick över 60 000 nya bankkunder under perioden. Även lönsamheten inom banken har stärkts, resultatet ökade med cirka 50 procent. Inom sakförsäkring har vi haft ett mer gynnsamt skadeläge och lägre driftskostnader med förbättrad totalkostnadsprocent som följd. Tillsammans med genomförda premiehöjningar och en god tillväxt har det lett till ett stärkt resultat i sakförsäkringsaffären.

– På marknaden behåller och stärker Länsförsäkringar sin marknadsledande ställning. Efter omstruktureringen av livförsäkringsverksamheten fortsätter nu den kraftfulla satsningen på att erbjuda fondförsäkringslösningar till både företag och privatpersoner. Försäljningen genom den egna säljkåren är stark och med landets mest nöjda tjänstepensionskunder ser det onekligen bra ut för framtiden.

Perioden i korthet:

· Det försäkringstekniska resultatet stärktes och uppgick till 631 (236) Mkr. Totalkostnadsprocenten har förbättrats till 97 (102), som en effekt av ett mer gynnsamt skadeläge och premiehöjningar.
· Konsolideringskapitalet inom sakförsäkring stärktes och uppgick till 33 832 (32 754) Mkr.
· Bankverksamheten ökade rörelseresultatet med 49 procent till 270 (181) Mkr. Räntenettot ökade till 1 003 (814) Mkr. Den starka tillväxten fortsätter – affärsvolymerna ökade med 8 procent till 266 (247) mdr och antalet kunder ökade till 921 000 (857 000).
· Länsförsäkringar Fondliv är landets tredje största fondförsäkringsbolag och förvaltar 56 mdr. Resultatet uppgick till 61 (102) Mkr. Försämringen förklaras av en positiv skatteeffekt föregående år samt ökade driftkostnader som till stor del är av engångskaraktär.
· Resultatet för Länsförsäkringar Liv ökade som ett resultat av positiv kapital-avkastning och lägre försäkringstekniska avsättningar. Resultatet uppgick till 3,1 (–8,2) mdr. Totalavkastningen uppgick till 2,0 procent inom traditionell försäkring.

För ytterligare information kontakta:

Sten Dunér, vd, Länsförsäkringar AB
Telefon: 08 – 588 411 15

Malin Rylander Leijon, CFO, Länsförsäkringar AB
Telefon: 08 – 588 408 64

Presskontakt Länsförsäkringar
Telefon: 08 – 588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Bokmärk och dela