Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-juni 2012

– Länsförsäkringar växer på bolånemarknaden med en bibehållen kreditkvalitet och ökar resultatet. Räntenettot stärktes tack vare främst förbättrade mer normaliserade marginaler i en turbulent omvärld. Antalet bolånekunder som väljer Länsförsäkringar till huvudbank ökar, vilket visar att vårt erbjudande är attraktivt. Kreditkvaliteten är fortsatt mycket god med låga kreditförluster och en låg andel osäkra fordringar, säger Anders Borgcrantz, vd i Länsförsäkringar Hypotek.

Perioden i korthet

· Rörelseresultatet ökade till 186 (92) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 6,3 (3,6) procent.
· Räntenettot ökade 58 procent till 376 (238) Mkr.
· Kreditförlusterna, netto, uppgick till -0,3 (-6,4) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,00 (-0,01) procent.
· Utlåningen ökade 12 procent till 95 (85) mdr.
· Kärnprimärkapital- och primärkapitalrelationen uppgick till 21,4 (20,6) procent och kapitaltäckningsgraden uppgick till 23,5 (22,9) procent.
· Antalet kunder ökade 9 procent till 169 000 (155 000).

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2011.

Läs hela rapporten bifogat.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, vice verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 79, 073-964 12 79

Anna-Lena Löfvenberg, ansvarig för investerarrelationer, Länsförsäkringar
Bank AB, 08-588 415 16, 073-964 15 16

Bokmärk och dela