Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-juni 2012

– Bankverksamheten fortsätter att växa, resultatet ökar och räntabiliteten stärks. I juni lanserades bankens första kreditkort för privatpersoner. Räntenettot ökar främst tack vare förbättrade marginaler. Antalet kunder ökar och fler kunder väljer Länsförsäkringar till sin huvudbank. Särskilt glädjande är den starka tillväxten inom inlåning. Även inom utlåning stärker vi marknadspositionen och kreditkvaliteten i låneportföljen är mycket god. De nya reglerna för bankverksamhet har konkretiserats ytterligare och banken är väl positionerad i förhållande till de nya regelverken, säger Rikard Josefson, vd i Länsförsäkringar Bank.

Perioden i korthet, koncernen

· Rörelseresultatet ökade 49 procent till 270 (181) Mkr.
· Räntabiliteten stärktes till 6,3 (4,7) procent.
· Räntenettot ökade 23 procent till 1 003 (814) Mkr.
· Kreditförlusterna, netto, är fortsatt låga och uppgick till 43 (24) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,06 (0,04) procent.
· Affärsvolymerna ökade 8 procent till 266 (247) mdr.
· Inlåningen ökade 28 procent till 57 (45) mdr.
· Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 12,3 (11,5) procent. Primärkapitalrelationen var 12,9 (12,1) procent och kapitaltäckningsgraden var 14,9 (14,1) procent.
· Antalet kunder ökade 7 procent till 921 000 (857 000) och antalet bankkort ökade 12 procent till 321 000 (287 000).

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2011.

Läs hela rapporten bifogat.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Rikard Josefson, verkställande direktör, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 410 75, 070-206 69 55

Anders Borgcrantz, vice verkställande direktör och CFO, Länsförsäkringar
Bank AB, 08-588 412 51, 073-964 12 51

Anna-Lena Löfvenberg, ansvarig för investerarrelationer, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 415 16, 073-964 15 16

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Bokmärk och dela