Länsförsäkringsgruppen: Årsöversikt 2011

– Totalkostnadsprocenten inom sakförsäkring har förbättrats till 100 och arbetet fortsätter för att nå en lägre nivå. Både resultat och konsolidering påverkades av den negativa kapitalavkastningen 2011, men inledningen av 2012 har varit betydligt mer positiv och gruppen har tagit tillbaka större delen av det vi tappat, säger Sten Dunér, vd för Länsförsäkringar AB, länsförsäkringsgruppens gemensamma bolag.

– Länsförsäkringar står starkt i orostider. Vårt varumärke gör att vi i dessa tider uppfattas som trygga och stabila, vilket bland annat märks på vår tillväxt inom bank. Tillväxten

följer den plan vi har och lönsamheten fortsätter vara stabil, fortsätter Sten Dunér. 2011 tog vi nästan 10 procent av nyförsäljningen till privatpersoner inom både sparande och utlåning. Förtroendet för Länsförsäkringar som bank har stärkts väsentligt det senaste året. De mest nöjda kunderna och utmärkelsen Årets Bank är bra bevis för det.

– Vi har också gått i mål med omstrukturering av livförsäkringsverksamheten och försäljningen av fondlivbolaget till Länsförsäkringar AB. Därmed har vi lagt grunden för den tydliga framtidssatsningen att erbjuda fondförsäkringslösningar till företag och privatpersoner.

2011 i korthet:

· Det försäkringstekniska resultatet inom sakförsäkring ökade till 802 (511) Mkr, främst på grund av god tillväxt och lägre skadekostnadsprocent, även om skadekostnaderna fortsätter att ligga på en hög nivå. Totalkostnadsprocenten förbättrades till 100 (102) procent.

· Länsförsäkringsgruppen har en fortsatt stark konsolideringsnivå inom sakförsäkring. Konsolideringskapitalet uppgick till 32 754 (34 724) Mkr och konsolideringsgraden uppgick till 172 (190) procent. Försämringen förklaras av att kapitalavkastningen i flertalet länsförsäkringsbolag påverkades negativt under året.

· Under hösten förvärvade Länsförsäkringar AB fondförsäkringsbolaget Fondliv från Länsförsäkringar Liv. Detta är ett viktigt steg i satsningen på tjänstepensionsmarknaden och för att förstärka fondförsäkringserbjudandet ytterligare. Resultatet efter skatt i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 297 (132) Mkr.

· Lågränteläget har medfört att de långsiktiga förutsättningarna att erbjuda traditionella garantiprodukter med höga garantiåtaganden har förändrats. Som en konsekvens av detta stängdes nyteckningen i traditionell försäkring i september.

· Bankverksamhetens rörelseresultat stärktes till 385 (345) Mkr, vilket förklaras av ett ökat räntenetto om 1 728 (1 363) Mkr. Affärsvolymerna ökade till 251 (232) mdr. Länsförsäkringar fick utmärkelsen Årets Bank 2011.

Uppgifterna inom parentes avser 2010.

 
Läs hela rapporten bifogat.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 411 15

Malin Rylander Leijon, CFO Länsförsäkringar AB
08-588 408 64

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 415 01

Bokmärk och dela