Länsförsäkringar Bank: Bokslutskommuniké 2011

– Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och bolånekunder på privatmarknaden.
Stark lokal förankring i kombination med ett attraktivt erbjudande är grunden för våra framgångar. Länsförsäkringsgruppen ägs av kunderna och det är därför glädjande att vi 2011 utsågs till Årets Bank. Banken växer inom alla produktområden. Utlåningen fortsätter att växa med hög kreditkvalitet. Den finansiella situationen är mycket god och gör oss väl rustade i den osäkra omvärldssituationen, säger Rikard Josefson, vd i Länsförsäkringar Bank.

Året i korthet, koncernen

· Rörelseresultatet ökade 12 procent till 385 (345) Mkr.
· Räntabiliteten uppgick till 4,8 (5,0) procent.
· Räntenettot ökade 27 procent till 1 728 (1 363) Mkr.
· Kreditförlusterna är fortsatt låga och uppgick till 48 (42) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,04 (0,03) procent.
· Affärsvolymerna ökade 8 procent till 251 (232) mdr.
· Inlåningen ökade 19 procent till 50 (42) mdr.
· Primärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 12,1 (11,8) procent och kapitaltäckningsgraden till 14,0 (13,5) procent.
· Antalet kunder ökade 8 procent till 889 000 (826 000) och antalet bankkort ökade 15 procent till 306 000 (266 000).
· Länsförsäkringar, som i december utsågs till Årets Bank 2011, har både Sveriges mest nöjda bank- och bolånekunder.

Uppgifterna inom parentes avser 2010.

Läs hela rapporten bifogat.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Rikard Josefson, verkställande direktör, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 410 75, 070-206 69 55

Anders Borgcrantz, vice verkställande direktör och CFO, Länsförsäkringar
Bank AB, 08-588 412 51, 073-964 12 51

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB,
08-588 415 01, 070-579 70 66

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Bokmärk och dela