Länsförsäkringar Liv säljer fondförsäkringsbolaget

Länsförsäkringar Liv säljer fondförsäkringsbolaget Länsförsäkringar Fondliv för 5 350 Mkr till Länsförsäkringar AB. Försäljningen görs för att öka andelen likvida tillgångar och för att stärka de finansiella nyckeltalen i Länsförsäkringar Liv.

Länsförsäkringar Liv har den 26 oktober skrivit ett avtal med Länsförsäkringar AB om en försäljning av Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag. Länsförsäkringar Fondliv köptes 1999 av Länsförsäkringar AB och har sedan dess varit ett dotterbolag till Länsför-säkringar Liv.

Den beräknade pensionsskulden i Länsförsäkringar Liv har under året ökat kraftigt på grund av de historiskt låga svenska långräntorna som enligt regelverket är diskonterings-ränta för denna beräkning. Detta har försvagat de finansiella nyckeltalen. För att trygga de långsiktiga åtagandena beslutade Länsförsäkringar Liv i september 2011 att sluta nyteckna traditionell livförsäkring samt i två steg sänka återbäringsräntan till 0 procent.

– Den här affären stärker den finansiella situationen i bolaget, vilket ökar tryggheten för våra kunder. Totalt sett innebär försäljningen att våra kunder gör en reavinst och total-avkastningen för kunderna på investeringen i fondförsäkringsbolaget sedan 1999 överstiger den avkastning som hade uppnåtts om kapitalet istället investerats i en diversifierad global aktieportfölj, säger Jörgen Svensson, vd i Länsförsäkringar Liv.

Betalningen består av två delar, en initial köpeskilling på 4 400 Mkr och en tilläggsköpe-skilling på 950 Mkr som kommer att utbetalas de kommande sju åren i lika delar.

– Genom försäljningen ökar andelen likvida tillgångar vilket förväntas ge kunderna bättre utsikter till avkastning i framtiden. Affären ger även en positiv effekt på kapitalsituationen på cirka 2 mdr enligt både nuvarande och framtida kapitaltäckningsregler (Solvens II), kommenterar Jakob Carlsson, finanschef i Länsförsäkringar Liv.

Länsförsäkringar Fondliv köptes 1999 av Länsförsäkringar AB för totalt 3 099 Mkr, inklusive tilläggsköpeskillingar, och har sedan dess varit ett dotterbolag till Länsförsäk-ringar Liv. Som följd av bolagets tillväxt har kapitaltillskott på totalt 1 970 Mkr gjorts sedan förvärvstillfället. Inklusive kapitaltillskotten uppgår anskaffningskostnaden till 5 069 Mkr, vilket också är bokfört värde.

Vid försäljningen har Länsförsäkringar Liv följt fastlagda principer för hantering av intressekonflikter. Köpeskillingen, som förhandlats fram enligt affärsmässiga principer med stöd från externa rådgivare, är även granskad av bolagets försäkringstagarförening med hjälp av en extern värderingsman. Köpeskillingen har slutligen granskats av en investmentbank som lämnat en så kallad Fairness Opinion (uttalande om rättvis köpeskilling). Affären förutsätter att berörda myndigheter inte har några invändningar och Länsförsäkringar Liv har fortlöpande informerat Finansinspektionen om försäljningen.

Rådgivare:
UBS Investment Bank har varit finansiell rådgivare till Länsförsäkringar Liv.
Baker & McKenzie har varit juridisk rådgivare till Länsförsäkringar Liv.
Oberoende Fairness Opinion har av säljaren inhämtats från JP Morgan.

Clas Bergström, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, har granskat affären och lämnat yttrande till Försäkringstagarföreningen i Länsförsäkringar Liv.

För ytterligare information kontakta:

Karl Olof Hammarkvist, styrelseordförande Länsförsäkringar Liv, 08-588 418 50

Jörgen Svensson, vd Länsförsäkringar Liv, 08-588 418 50

Jakob Carlsson, finanschef Länsförsäkringar Liv, 08-588 418 50

Länsförsäkringar Livs pressjour, 08-588 418 04

Bokmärk och dela