Länsförsäkringar ABs förvärv av Länsförsäkringar Fondliv från Länsförsäkringar Liv klart – satsning för att bli företagarnas bästa pensionspartner

Förvärvet av fondförsäkringsbolaget Länsförsäkringar Fondliv är en del av Länsförsäkringars satsning på tjänstepensionsmarknaden. För att kunna möta företagarens behov förstärks resurserna för förbättrat fondsortiment samt produkt- och affärsutveckling. Ett ökat fokus på mäklarmarknaden är ytterligare en del i denna satsning.

– Vårt sedan länge planerade förvärv av Länsförsäkringar Fondliv markerar starten på Länsförsäkringars satsning på att bli småföretagarnas främsta val av pensionspartner och därmed nummer ett på tjänstepensionsmarknaden, säger Sten Dunér, vd i Länsförsäkringar AB.

– Tidpunkten för förvärvet har givetvis påskyndats av utvecklingen på de finansiella marknaderna och för att hjälpa tradlivbolaget att stärka nyckeltalen. Med fondförsäkrings-bolaget som bas tar vi nu ett viktigt steg i vår långsiktiga strategi att stå vid kundens sida med rådgivning från starten av pensionssparandet till utbetalningen. Vi vill säkerställa ett individanpassat sparande utifrån kundens förutsättningar, fortsätter Sten Dunér.

Länsförsäkringar AB, som ägs av 23 länsförsäkringsbolag, förvärvar samtliga aktier i Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag av Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktie-bolag. Köpeskillingen uppgår till 4 400 Mkr plus en tilläggsköpeskilling på 950 Mkr som betalas under sju år i lika delar, vilket innebär att köpeskillingen i nuvärde uppgår till cirka 5 mdr. Köpet förutsätter att berörda myndigheter inte har några invändningar och Länsför-säkringar har fortlöpande informerat Finansinspektionen om överlåtelsen. Förhandlings-processen mellan parterna har varit omfattande och drivits med stöd av externa rådgivare. Den framförhandlade affären har därefter granskats av tre oberoende parter utsedda av köpare respektive säljare. För detaljerad information om förvärvet, se appendix 1.

Länsförsäkringars långsiktiga strategi är att bedriva pensionsförsäkringsverksamhet i vinstutdelande bolag, som tillsammans med bankverksamheten ägs av de 23 länsförsäk-ringsbolagen. De förändringar som görs nu är en del av denna strategi, men har påskyndats av utvecklingen på de finansiella marknaderna och Länsförsäkringar Livs behov att minska riskerna i placeringstillgångarna.

Om satsningen på tjänstepensionsmarknaden

Under de senaste 20 åren har pensionssystemen förändrats i grunden. Ansvaret för pensionen har successivt flyttats över från stat och arbetsgivare till den enskilde individen. Hur hög den framtida pensionen kommer att bli, beror på hur väl man som individ lyckas förvalta de pengar som sätts av till pension. Allt fler upplever sparandet som komplext och svårt att överblicka.

Traditionella garantiprodukter kommer successivt att minska i och med att utvecklingen  på de finansiella marknaderna har gjort dem alltför riskfyllda och dyra. Lösningar som baserats på löften om hur stor pensionen ska bli har inom allt fler områden ersatts av lösningar som istället baseras på att en viss premie sätts av varje år.

Samtidigt är pensionssparandet viktigare än någonsin, eftersom gapet mellan lön och allmän pension successivt ökar och kommer att vara stort för allt fler svenskar. Särskilt viktigt är pensionssparandet för småföretagare, som saknar den avtalspension som anställda på arbetsplatser med kollektivavtal får via anställningen.

– Grundläggande för vår satsning är att det finns ett starkt ökat behov av att på olika sätt bättra på pensionen. Det är viktigt att börja spara i god tid och att sätta av ett tillräckligt stort belopp. Det är också väldigt viktigt att förvalta pensionspengarna på bästa möjliga sätt så att man får ut så mycket pension som möjligt för varje sparad krona. Länsförsäkringar ska bistå kunden hela vägen, för ett bättre sparande. Ju oftare vi träffar våra kunder under hela deras sparperiod, desto bättre individuella råd kommer vi att kunna ge, säger Mats Wester, Länsförsäkringars sparexpert.

Mer än 40 procent av Länsförsäkringars totala livförsäkringsaffär är mäklad. Allt fler företag väljer att företrädas av försäkringsmäklare. Länsförsäkringars satsning på det kundmötet har påskyndat den process- och produktutveckling och de förändringar och åtgärder som Länsförsäkringar nu vidtar.

Länsförsäkringars långsiktiga satsning innebär ett förändrat synsätt där rådgivning sker löpande under hela sparprocessen, från sparstarten, under spartiden samt inför och under utbetalning. Under de kommande tre åren kommer Länsförsäkringar att kontakta merparten av Sveriges alla småföretagare med 0-9 anställda, för en pensionsgenomgång och för att diskutera företagarens helhetsbehov av försäkrings-, pensions- och banktjänster.

För ytterligare information kontakta:

Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB, +46 8 588 400 00

Mats Wester, sparexpert Länsförsäkringar AB, +46 73 964 10 21

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB, +46 70 579 70 66

APPENDIX 1

Länsförsäkringar AB förvärvar Länsförsäkringar Fondliv från Länsförsäkringar Liv

Länsförsäkringar AB och Länsförsäkringar Liv har undertecknat ett avtal om att Länsförsäkringar AB förvärvar Länsförsäkringar Fondliv från Länsförsäkringar Liv. Länsförsäkringar AB äger även Länsförsäkringar Bank. Länsförsäkringar AB-koncernen ägs i sin tur av 23 länsförsäkringsbolag.

Länsförsäkringar ser stora fördelar med förvärvet genom bland annat merförsäljnings-möjligheter. Länsförsäkringar Fondlivs starka position på tjänstepensionsmarknaden kommer att vara en bra bas för utveckling av nya attraktiva sparprodukter för privat-personer och företag. Därmed stärks också Länsförsäkringars helhetserbjudande och konkurrenskraft.

Förvärvet är också ett led i att minska riskerna i Länsförsäkringar Livs balansräkning där nyckeltalen pressats hårt till följd av fallande långräntor och aktiemarknader.

– Köpeskillingen uppgår till 4 400 Mkr plus en tilläggsköpeskilling på 950 Mkr som betalas under sju år i lika delar, vilket innebär att köpeskillingen i nuvärde uppgår till cirka 5 mdr. Kapitalstyrkan i de 23 länsförsäkringsbolagen är mycket god, vilket gör att förvärvet i hög utsträckning finansieras genom eget kapital. I samband med förvärvet genomför Länsförsäkringar AB en nyemission om 3 mdr från de 23 länsförsäkrings-bolagen, säger Malin Rylander Leijon, CFO Länsförsäkringar AB.

Länsförsäkringar Fondliv hade 2010 en premieinkomst om 6 345 Mkr och redovisade ett nettoresultat om 132 Mkr. Motsvarande siffror för de sex första månaderna 2011 var 3 856 Mkr respektive 102 Mkr.

Finansiella data – Länsförsäkringar Fondliv

Mkr 2008 2009 2010 2011:1H
Premieinkomst 5 022 5 794 6 345 3 856
Nettoresultat -77 20 132 102
Förvaltade fondtillgångar 31 676 45 822 53 982 54 473
Eget kapital 571 591 1 123 1 225

Resultatmässigt kommer förvärvet av Länsförsäkringar Fondliv att bidra positivt till Länsförsäkringar AB-koncernens resultat, före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar. Inom några år förväntas transaktionen bidra positivt även till Länsförsäkringar AB-koncernens nettovinst. Förvärvet bedöms kunna öka Länsförsäk-ringar Fondlivverksamhetens attraktions- och konkurrenskraft, vilket förväntas leda till ökad framtida intjäning.

Rådgivare och Fairness Opinion
Lenner & Partners har varit finansiella rådgivare till Länsförsäkringar AB och UBS Investment Bank har varit finansiella rådgivare till Länsförsäkringar Liv. 
Hammarskiöld & Co har varit juridisk rådgivare till Länsförsäkringar AB.

Oberoende så kallad Fairness Opinion (uttalande om rättvis köpeskilling) har inhämtats från Royal Bank of Scotland för Länsförsäkringar ABs räkning.
JP Morgan har lämnat Fairness Opinion till Länsförsäkringar Liv. Clas Bergström, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, har granskat affären och lämnat yttrande till Försäkringstagarföreningen i Länsförsäkringar Liv.

APPENDIX 2

Många företagare saknar pensionssparande eller sparar för lite

Bara drygt hälften av småföretagarna betalar in tjänstepension till sig själva. En fjärdedel av egenföretagarna saknar pensionssparande. De sparar varken privat eller via företaget.

5 procent av egenföretagarna sparar mindre än 2 000 kronor per månad. För att nå upp till samma nivå som anställda får genom sin avtalspension, bör egenföretagaren spara 5 procent av sin bruttoinkomst från 25 års ålder fram till pensionsåldern. Börjar sparandet senare krävs ett större årligt sparande.

Den främsta anledningen till att företagare inte betalar för en tjänstepension till sig själva är att de inte anser sig ha råd. Andra skäl är att de inte ser något behov då pensionen är tryggad på annat sätt eller att de inte vet hur det fungerar med tjänstepension. Många anser sig inte heller ha haft möjlighet att sätta sig in i pensionsfrågor.

Bokmärk och dela