Länsförsäkringsgruppen: Delårsöversikt januari – september 2011

– Resultaten inom sakförsäkring pekar sedan flera kvartal i rätt riktning. Vi har ett fortsatt fokus på driftskostnaderna för att öka effektiviteten. Ett omfattande arbete sker för att minska IT-kostnaderna och tydliga resultat kommer de närmaste åren. Det förbättrade tekniska sakförsäkringsresultatet, tillsammans med ökad lönsamhet inom bank, sker i verksamheter med låga risker. I dessa ekonomiska orostider är de låga riskerna och stabil lönsamhet i de underliggande verksamheterna ett bra kvitto på att vi tryggt kan möta framtiden. Vårt varumärke står för trygghet och stabilitet och det ser vi som en av orsakerna till en ökad tillströmning av kunder och hög kundnöjdhet – vi har Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden enligt Svenskt Kvalitetsindex 2011. Nyckeltalen i vårt livbolag är fortsatt hårt pressade. Successivt genomförs åtgärder för att stärka nyckeltalen och vi ser redan en viss förbättring. Arbete med Länsförsäkringar ABs förvärv av fondlivbolaget, som ägs av Länsförsäkringar Liv, är en del av detta åtgärdsprogram och slutförs inom kort, säger Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB, gruppens gemensamma bolag.

Perioden i korthet:

· Det försäkringstekniska resultatet inom sakförsäkring uppgick till 612 (143) Mkr. Förbättringen berodde främst på ökade volymer och god tillväxt. Totalkostnadsprocenten uppgick till 100 (104), en förbättring som förklaras av ökade volymer, även om skadekostnaden var fortsatt hög eftersom naturskador påverkat resultatet negativt.

· Extremt låga långa räntor har påverkat balansräkning och nyckeltal negativt i Länsförsäkringars tradlivbolag. Per 30 september uppgick solvensgraden till 112 (141 vid årsskiftet) procent och konsolideringen uppgick till 108 (107 vid årsskiftet) procent. För att stärka balansräkning och nyckeltal i tradlivbolaget har successivt samtliga likvida aktier sålts och durationen i ränteportföljen ökat. Totalavkastningen i tradlivbolaget uppgick till 5,3 procent.

· Bankverksamheten ökade rörelseresultatet med 7 procent till 265 (248) Mkr och räntenettot ökade 28 procent till 1 244 (973) Mkr. Affärsvolymerna ökade 8 procent till 241 (223) mdr. Antalet kunder ökade med 8 procent till 871 000 (807 000).

Uppgifterna inom parentes avser 2010.

Länsförsäkringsgruppen är varken i juridisk eller praktisk mening en koncern, utan en samverkan mellan 23 självständiga läns försäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB. Resultatet inom sakförsäkring är summan av resultaten i de 23 länsförsäkringsbolagen och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, exklusive livförsäkring och bank.

Läs hela rapporten bifogat.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 411 15

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 415 01

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunden en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Bokmärk och dela