Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-september 2011

– Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden för sjunde gången på åtta år. Det är ett kvitto på hur framgångsrik banken är och att Länsförsäkringar har ett av marknadens allra starkaste varumärken. Marknadspositionen fortsätter att stärkas inom alla områden, inte minst inom inlåning, vilket visar att vi erbjuder kunderna ett tryggt sparande. Kreditkvaliteten är fortsatt hög. Vår likviditetssituation är god och upplåningen har en bra förfallostruktur. Banken står därmed väl rustad inför en mer osäker omvärldsutveckling, säger Rikard Josefson, vd i Länsförsäkringar Bank.

Perioden i korthet, koncernen
• Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bankkunder enligt Svenskt Kvalitetsindex 2011.
• Rörelseresultatet ökade 7 procent till 265 (248) Mkr.
• Räntenettot ökade 28 procent till 1 244 (973) Mkr.
• Kreditförlusterna är fortsatt låga och uppgick till 50 (50) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,05 (0,06) procent.
• Affärsvolymerna ökade 8 procent till 241 (223) mdr.
• Inlåningen ökade 20 procent till 48 (40) mdr.
• Primärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 12,4 (11,8) procent och kapitaltäckningsgraden till 14,4 (13,6) procent.
• Antalet kunder ökade 8 procent till 871 000 (807 000) och antalet bankkort ökade 15 procent till 296 000 (256 000).
• Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade 14 procent till 246 000 (215 000) och antalet produkter per kund ökade till 4,7 (4,6). 

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Läs hela rapporten bifogat.

 
För ytterligare information, kontakta gärna:
 
Rikard Josefson, verkställande direktör, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 410 75, 070-206 69 55

Anders Borgcrantz, vice verkställande direktör och CFO, Länsförsäkringar
Bank AB, 08-588 412 51, 073-964 12 51

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB,
08-588 415 01, 070-579 70 66

 
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Bokmärk och dela