Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-mars 2011

– Länsförsäkringar fortsätter att växa och ta marknadsandelar. Bostadsutlåningen på den svenska marknaden fortsätter att öka, men i en lägre takt huvudsakligen beroende på ett högre marknadsränteläge. Antalet kunder ökar och fler bolånekunder väljer Länsförsäkringar som huvudbank. Räntenettot och lönsamheten stärktes under perioden.

Kreditkvaliteten är fortsatt hög med en låg andel osäkra fordringar och återvinningar som

överstiger kreditförlusterna netto. Likviditetssituationen är god och refinansieringen har fungerat mycket väl, säger Göran Laurén, vd Länsförsäkringar Hypotek AB.

Perioden i korthet

· Utlåningen ökade 16 procent till 82 (70) mdr.
· Rörelseresultatet ökade 48 procent till 45 (30) Mkr.
· Räntenettot ökade 82 procent till 125 (68) Mkr.
· Återvinningarna översteg kreditförlusterna och uppgick netto till 1 (2) Mkr.
· Primärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 19,5 (17,8) procent och kapitaltäckningsgraden till 21,9 (21,0) procent.
· Antalet kunder ökade 10 procent till 152 000 (138 000).

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Läs hela rapporten bifogat.

Kontaktinformation:

Göran Laurén, verkställande direktör Länsförsäkringar Hypotek AB
Telefon: 08-588 410 73, 073-964 10 73

Anna-Lena Löfvenberg, ansvarig för investerarrelationer Länsförsäkringar Bank AB
Telefon: 08-588 415 16, 073-964 15 16

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 415 01, 070-579 70 66

lansforsakringar.se/finansiellthypotek

Bokmärk och dela