Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-mars 2011

– Banken fortsätter att växa inom alla områden även om marknadstillväxten minskat. Fokus ökas på olika former av sparande och produkterna har en god utveckling. Vi stärker positionen inom lantbruksutlåning och har en marknadsandel på nästan 8 procent. Antalet kunder ökar och fler kunder väljer även Länsförsäkringar som sin huvudbank. Räntenettot ökar till följd av bland annat stigande marknadsräntor och lönsamheten stärks. Utlåningstillväxten är god och kredit kvaliteten är fortsatt mycket hög med låga kreditförluster och en låg andel osäkra fordringar, säger Anders Borgcrantz, vd Länsförsäkringar Bank AB.

Perioden i korthet, koncernen

· Rörelseresultatet ökade 38 procent till 94 (68) Mkr.
· Räntenettot ökade 35 procent till 391 (290) Mkr.
· Kreditförlusterna är fortsatt låga och minskade netto till 12 (18) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,04 (0,07) procent.
· Affärsvolymerna ökade 12 procent till 237 (211) mdr.
· Primärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 11,8 (11,6) procent och kapitaltäckningsgraden till 13,5 (13,5) procent.
· Antalet kunder ökade med 8 procent till 840 000 (775 000) och antalet bankkort ökade 18 procent till 276 000 (234 000).
· Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade med 16 procent till 232 000 (200 000) och antalet produkter per kund blir fler.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2010.

Läs hela rapporten bifogat.

Kontaktinformation:

Anders Borgcrantz, verkställande direktör Länsförsäkringar Bank AB
Telefon: 08-588 412 51, 073-964 12 51

Göran Laurén, CFO Länsförsäkringar Bank AB
Telefon: 08 588-410 73, 073-964 10 73

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 415 01, 070-579 70 66

lansforsakringar.se/finansielltbank

Länsförsäkringsgruppen består av 24 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär. 

Bokmärk och dela