Länsförsäkringsbolagen i Göinge och Kristianstad har fattat beslut om ett samgående

Dokument

wkr0005.pdf

Vid dagens extrastämmor i Länsförsäkringar Göinge och Länsförsäkringar Kristianstad beslutades om ett samgående mellan bolagen. De två länsförsäkringsbolagen har länge haft ett betydande samarbete och utbyte av tjänster, främst inom det administrativa området.

Avsikten med samgåendet är att öka dessa skalfördelar ytterligare och skapa ett mycket starkt länsförsäkringsbolag i östra och nordöstra Skåne. Det är två bolag med liknande positioner vad gäller storlek, ekonomisk styrka och marknadsandelar som går samman, så de yttre förutsättningarna är mycket goda. 

Den nya företagsledningen kommer att arbeta på båda kontoren i Hässleholm respektive Kristianstad för att markera bägges lika betydelse. Styrelsens säte kommer att finnas i Kristianstad. Överenskommelse har träffats mellan de bägge bolagens styrelser om att styrelseordförande Göran Trobro, ordförande i Länsförsäkringar Kristianstad ska utses till ordförande, Gunnel Smedstad från Länsförsäkringar Göinge till vice ordförande och Henrietta Hansson, Länsförsäkringar Kristianstad till vd för det nya bolaget. Fullmäktigekåren i respektive bolag kommer slås samman till en. Sammanslagningen kommer inte att leda till några personalnedskärningar och dagens kontor kommer att finnas kvar även i fortsättningen.

Sammanslagningen är planerad till den 1 juli 2011. Överenskommelse har träffats mellan de bägge bolagens styrelser och fullmäktige om att det sammanslagna bolaget ska heta Länsförsäkringar Göinge – Kristianstad.

Vid en särskild stämma som planeras till april 2011 med det nya bolaget kommer en styrelse att väljas. Den nya styrelsen utser vd. Stämman fattar även beslut om namn för bolaget. Valen och besluten kommer att utgå från överenskommelserna mellan styrelse och fullmäktige i Länsförsäkringar Kristianstad respektive Länsförsäkringar Göinge.

För ytterligare information kontakta:

Göran Trobro, ordförande Länsförsäkringar Kristianstad
Telefon: 0708-98 51 99

Ingmar Kristiansson, ordförande Länsförsäkringar Göinge
Telefon: 0708-68 46 90

Länsförsäkringars pressjour: 08-588 418 50

Bokmärk och dela