Länsförsäkringsgruppen: Delårsrapport januari – september 2010

– Allt fler kunder väljer Länsförsäkringar för sina sak- och livförsäkringar och för sina banktjänster. Antalet kunder växer, liksom affärsvolymerna och marknadsandelarna. Samtidigt blir kunderna allt mer nöjda med sitt val av oss. För att behålla konkurrenskraft och attraktionskraft krävs hög effektivitet och låga kostnader, varför ytterligare fokus nu läggs på driftskostnadssituationen. Avkastningen i det traditionella livförsäkringsbolaget har förbättrats avsevärt och börjar nu vara där vi vant oss och i en nivå som kunderna ska förvänta sig. Varje nytt kvartal fortsätter att vara det bästa för bankverksamheten både mätt i resultat, affärsvolymer och i antal nya kunder, säger Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB, gruppens gemensamma bolag. 

Perioden i korthet
• Den marknadsledande positionen inom sakförsäkring stärks, med en marknadsandel på cirka 30 procent. Det försäkringstekniska resultatet uppgick till 143 (1 337) Mkr. 

• Länsförsäkringsgruppens konsolideringsnivå inom sakförsäkring är unikt stark, både vid en nationell och internationell jämförelse. Konsolideringskapitalet uppgick till 32 242 (30 364) Mkr och konsolideringsgraden uppgick till 177 (167) procent. 

• Inom liv- och pensionsförsäkring förbättrades totalavkastningen starkt i den traditionella förvaltningen och uppgick till 5,7 procent. Solvensen uppgick till 127 (140) procent och konsolideringen uppgick till 109 (106) procent. Affärsvolymerna inom livförsäkring fortsatte att utvecklas positivt. 

• Inom bankverksamheten ökade rörelseresultatet till 248 (196) Mkr och räntenettot ökade till 973 (857) Mkr. Tillväxten är fortsatt stark – affärsvolymen ökade med 16 procent till 223 (193) mdr. Länsförsäkringar har för sjätte gången på sju år Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden enligt Svenskt Kvalitetsindex.

Läs hela rapporten bifogat.

För ytterligare information, kontakta gärna: 

Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 411 15, 073-964 11 15 

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 415 01, 070-579 70 66

Länsförsäkringsgruppen består av 24 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär. 

Bokmärk och dela