Länsförsäkringsgruppen: Delårsrapport januari-juni 2010

– Resultatförbättringen inom bank fortsätter i små steg, men hela tiden med en långsiktigt tydlig trend. Marknadstillväxten fortsätter med ökande bestånd och volymer inom sakförsäkring, nyförsäljning och premieinkomst inom liv- och pensionsförsäkring och volymer inom bank. Särskilt glädjande är den marknadsledande positionen inom tjänstepension. Vintern har ökat skadekostnaderna rejält, vilket kortsiktigt påverkar vissa nyckeltal. Konsolideringskapitalet är 3 mdr högre jämfört med juni 2009. Arbetet med att bredda erbjudandet och varumärket med bank intensifieras, säger Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB, gruppens gemensamma bolag. 

Perioden i korthet 

· Den marknadsledande positionen inom sakförsäkring behålls, med både ökade volymer och bestånd. Det försäkringstekniska resultatet försämrades på grund av ökade skadekostnader till följd av den stränga vintern och uppgick till -121 (962) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 106 (95) och skadeprocenten till 84 (73). 
· Länsförsäkringsgruppens konsolideringsnivå är unikt stark, både vid en nationell och en internationell jämförelse. Konsolideringskapitalet uppgick till 31 882 Mkr och konsolideringsgraden uppgick till 174 procent. 
· Livförsäkringsverksamheten uppvisar en stark tillväxt, framförallt inom fondförsäkring. Totalavkastningen uppgick till 1,9 procent, ett resultat som inte är i linje med förväntningarna. Nyckeltalen är fortsatt starka, även om det låga ränteläget har påverkat solvensen negativt. Solvensen uppgick till 126 (143) procent och konsolideringen uppgick till 107 (104) procent. 
· Länsförsäkringar är Sveriges femte största retailbank och affärsvolymen ökade med 17 procent till 214 (184) mdr. Rörelseresultatet ökade till 146 (133) Mkr och räntenettot ökade till 614 (583) Mkr.

Läs hela rapporten bifogat.

För ytterligare information, kontakta gärna: 

Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 411 15, 073-964 11 15 

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 415 01, 070-579 70 66

Bokmärk och dela