Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-juni 2010

”Det andra kvartalet 2010 visar det starkaste räntenettot sedan fjärde kvartalet 2008. Såväl marginaler som förräntning på eget kapital har förbättrats sedan föregående kvartal. Länsförsäkringar växer på bolånemarknaden och marknadspositionen stärktes tack vare ett konkurrenskraftigt erbjudande och kundernas förtroende. Kreditkvaliteten är mycket god med en låg andel osäkra fordringar och återvinningar som överstiger kreditförlusterna. Likviditets- och refinansierings situationen är god. Läns försäkringar står väl rustat inför kommande regelverksförändringar för banker och bolåneinstitut,” säger Anders Borgcrantz, vd Länsförsäkringar Hypotek AB.

 

Perioden i korthet

· Utlåningen ökade 21 procent till 74 (61) mdr.
· Rörelseresultatet minskade 29 procent till 61 (86) Mkr.
· Räntenettot minskade 6 procent till 161 (171) Mkr.
· Det andra kvartalets räntenetto ökade 14 procent till 93 (82) Mkr.
· Återvinningarna översteg kreditförlusterna och uppgick netto till +3 (+5) Mkr.
· Primärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 18,0 (18,2) procent och kapitaltäckningsgraden till 20,5 (23,1) procent.
· Säkerställda obligationer om nominellt 30 (25) mdr emitterades under perioden, vilket förlängde durationen i upplåningsportföljen.
· Antalet kunder ökade 14 procent till 143 000 (125 000). 

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period föregående år. 

Läs hela rapporten bifogat. 

 

För ytterligare information, kontakta gärna:
Anders Borgcrantz, verkställande direktör Länsförsäkringar Hypotek AB
Telefon: 08-588 412 51, 073-964 12 51
anders.borgcrantz@lansforsakringar.se (anders.borgcrantz@lansforsakringar.se)

Göran Laurén, ställföreträdande verkställande direktör och finanschef Länsförsäkringar Hypotek AB
Telefon: 08-588 410 73, 073-964 10 73
goran.lauren@lansforsakringar.se (goran.lauren@lansforsakringar.se)

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 415 01, 070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se (christer.baldhagen@lansforsakringar.se)  

lansforsakringar.se/finansiellthypotek

Bokmärk och dela