Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-juni 2010

”Det andra kvartalets rörelseresultat är bankens bästa hittills och förklaras av ett starkt räntenetto. Ökade affärsvolymer och växande marknadsandelar stärker marknadspositionen som femte största retailbank och femte största lantbruksbank. Länsförsäkringar har dessutom Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden. Vårt erbjudande är attraktivt, vilket bland annat märks i att antalet kunder, antalet produkter

per kund samt antalet försäkringskunder som blir kunder i banken kontinuerligt ökar. Kreditkvaliteten är fortsatt god med en låg andel osäkra fordringar och låga kreditförluster. Likviditets- och finansieringssituationen är god. Länsförsäkringar står väl rustat inför kommande regelverksförändringar för banker,” säger Mats Ericsson, vd Länsförsäkringar Bank AB. 

Perioden i korthet

· Rörelseresultatet ökade 10 procent till 146 (133) Mkr.
· Rörelsens intäkter ökade 5 procent till 663 (633) Mkr.
· Räntenettot ökade 5 procent till 614 (583) Mkr.
· Rörelsens kostnader ökade 3 procent till 486 (471) Mkr.
· Det andra kvartalets räntenetto ökade 13 procent till 324 (287) Mkr och rörelsens  kostnader minskade 1 procent till 251 (254) Mkr.
· Affärsvolymen ökade 17 procent till 214 (184) mdr.
· Kreditförlusterna är fortsatt låga och uppgick netto till 31 (28) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,06 (0,06) procent.
· Primärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 11,6 (12,4) procent och kapitaltäckningsgraden till 13,4 (15,0) procent.
· Antalet kunder ökade 9 procent till 793 000 (730 000) och antalet bankkort ökade 22 procent till 247 000 (202 000).
· Av vardagsekonomikunderna är 89 (85) procent även kunder inom Länsförsäkringars sak- och/eller livaffär. 

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period föregående år. 

Läs hela rapporten bifogat. 

 

För ytterligare information, kontakta gärna: 

Mats Ericsson, verkställande direktör Länsförsäkringar Bank AB
Telefon:  08-588 409 63, 073-964 09 63
mats.ericsson@lansforsakringar.se (mats.ericsson@lansforsakringar.se)
Anders Borgcrantz, ställföreträdande verkställande direktör och CFO Länsförsäkringar Bank AB
Telefon: 08 588-412 51, 073-964 12 51
anders.borgcrantz@lansforsakringar.se (anders.borgcrantz@lansforsakringar.se)
Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 415 01, 070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se (christer.baldhagen@lansforsakringar.se)

lansforsakringar.se/finansielltbank

Bokmärk och dela