Få ser boräntorna som ett hot mot ekonomin

Trots att bolåneräntorna förväntas höjas inom kort är det få bostadsägare som ser bolåneräntorna som något stort hot mot hushållsekonomin. De största hoten mot den egna ekonomin är istället långvarig sjukdom och arbetslöshet. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

Länsförsäkringar har frågat drygt 5 000 personer som äger sitt boende om hur de ser på hur olika faktorer påverkar hushållsekonomin. Undersökningen visar bland annat att bolåneräntorna inte är ett av de största hoten mot ekonomin. 62 procent säger att de inte ser räntorna som något hot alls mot hushållsekonomin medan 34 procent tycker att boräntorna utgör ett visst hot. Endast 4 procent ser boräntorna som ett stort hot.
De som har barn, oavsett om man är ensamstående, sambo eller gift med barn, och de som är i åldern 25-39 år oroar sig i störst utsträckning för nivån på bolåneräntorna.
– I den här åldern får många barn och köper en dyrare bostad med stora bolån som följd. Att den gruppen känner oro för räntehöjningar är därför naturligt. Den som har bolån bör förbereda sig och räkna med dubbla räntekostnader för lån med rörliga räntor inom ett par år. Den första höjningen kommer troligen Riksbanken att ge besked om den första juli, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar.

Undersökningen visar att oförutsedda händelser som är svåra att påverka själv är det som upplevs som de största hoten mot den egna ekonomin. Störst andel, 63 procent, ser långvarig sjukdom som ett visst eller stort hot mot hushållsekonomin och nästan lika många, 59 procent, upplever att arbetslöshet är ett hot. Det är fler bland dem som har barn, oavsett om de är ensamstående, sambo eller gifta med barn, som ser sjukdom och arbetslöshet som en risk för ekonomin.
– Både vid sjukdom och vid arbetslöshet minskar inkomsten betydligt och har man dessutom en försörjningsbörda för en familj blir det extra kännbart för hushållet. I en sådan här situation kan en sparbuffert ge en viss trygghet, säger Elisabeth Hedmark.
Det finns tydliga skillnader mellan könen i hur man upplever tryggheten i sin ekonomi. Fler kvinnor än män ser långvarig sjukdom, arbetslöshet, separation och att partnern skulle avlida som ett hot. Likaså är det fler i åldern 25-39 år jämfört med dem som är yngre eller äldre som ser dessa händelser som ett hot mot ekonomin.
– Kvinnor har generellt sett en lägre inkomst än män och är därför mer sårbara vid en separation och vid ett dödsfall. Men det går att öka tryggheten för båda parter genom att exempelvis teckna försäkringar och upprätta juridiska handlingar, säger Elisabeth Hedmark.

Regionala skillnader

Det finns regionala skillnader i synen på olika hot mot hushållsekonomin. Störst andel som ser bolåneräntor som ett hot finns i Västerbottens, Stockholms och Gotlands län. Lägst är oron i Dalarnas, Kalmar och Örebro län. Invånarna i Gotlands län ser i betydligt högre utsträckning än invånare i övriga län energikostnader som ett hot mot ekonomin. Och invånarna i Stockholms län är de som i lägst utsträckning ser energikostnader som ett hot. Västerbottens och Östergötlands län har störst andel som ser arbetslöshet som ett hot mot hushållsekonomin.

Största hoten mot hushållsekonomin (stort hot och visst hot)

1. Långvarig sjukdom, 63 %
2. Arbetslöshet, 59 %
3. Separation, 51 %
4. Min partner avlider, 49 %
5. Energikostnader, 43 %
6. Bolåneräntor, 38 %
7. Renovering, 30 %

Läs mer om undersökningsresultaten i bifogad fil.

Om undersökningen

Ett slumpmässigt urval om 5 057 personer över 20 år som äger sitt boende har intervjuats på uppdrag av Länsförsäkringar. Telefonintervjuerna genomfördes av PFM Research i Sverige AB.

Frågorna som ställdes var:

Hur stort hot är följande mot din/er hushållsekonomi? Bolåneräntor, energikostnader, min partner avlider, arbetslöshet, separation från min partner, långvarig sjukdom, renovering.

Bakgrundsfrågor i undersökningen: kön, ålder, social situation och län.

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark, privatekonom, 073-964 19 69
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50´
Se även Länsförsäkringars nyhetsrum: http://nyhetsrum.lansforsakringar.se

Bokmärk och dela