Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-mars 2010

”Länsförsäkringar fortsätter att växa och stärka positionen på bolånemarknaden. Resultatet var starkt med hänsyn till det extremt låga marknadsränteläget och är i nivå med det fjärde kvartalet och högre än det tredje kvartalet 2009. Kreditkvaliteten är mycket god med en låg andel osäkra fordringar och obefintliga kreditförluster. Likviditetssituationen är god. Under kvartalet genomfördes en framgångsrik
emission om 1 miljard euro för att öka diversifieringen i enlighet med upplåningsstrategin,” säger Anders Borgcrantz, vd Länsförsäkringar Hypotek AB.

Perioden i korthet
• Utlåningen ökade 25 procent till 70 (56) mdr.
• Marknadsandelen stärktes till 3,9 (3,4) procent.
• Kreditkvaliteten är mycket god och verksamheten har en låg riskprofil.
• Rörelseresultatet minskade 18 procent till 30 (37) Mkr.
• Räntenettot minskade 23 procent till 68 (89) Mkr.
• Nettoresultatet av finansiella transaktioner minskade till 3 (22) Mkr.
• Kreditförlusterna uppgick netto till +2 (+3) Mkr.
• Primärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 17,8 (20,6) procent och kapitaltäckningsgraden till 21,0 (26,3) procent.
• Antalet kunder ökade till 138 000 (119 000).

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Läs hela rapporten bifogat eller gå in på lansforsakringar.se/finansiellthypotek

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anders Borgcrantz, verkställande direktör Länsförsäkringar Hypotek AB
Telefon: 08-588 412 51, 073-964 12 51
anders.borgcrantz@lansforsakringar.se

Göran Laurén, ställföreträdande verkställande direktör och finanschef Länsförsäkringar Hypotek AB
Telefon: 08-588 410 73, 073-964 10 73
goran.lauren@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 415 01, 070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se

Bokmärk och dela