Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-mars 2010

”Länsförsäkringar fortsätter att stärka positionen på bankmarknaden med växande marknadsandelar och en ökad kundtillströmning. Kundrelationen stärks dessutom med fler kunder som väljer Länsförsäkringar som huvudbank. Den stabila volymtillväxten gav ett starkt resultat trots de låga marknadsräntorna. Räntenettot var i nivå med det fjärde kvartalet och bättre än det tredje kvartalet 2009. Kreditkvaliteten är fortsatt god med en låg andel osäkra fordringar och låga kreditförluster. Under perioden genomförde vi en framgångsrik emission om 1 miljard euro i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek. Likviditetssituationen är god,” säger Mats Ericsson, vd Länsförsäkringar Bank AB.

Perioden i korthet
• Rörelseresultatet uppgick till 68 (68) Mkr.
• Räntenettot minskade 2 procent till 290 (296) Mkr.
• Nettoresultatet av finansiella transaktioner minskade till 4 (34) Mkr.
• Den totala affärsvolymen ökade 25 procent till 211 (169) mdr.
• Utlåningen ökade 25 procent till 104 (83) mdr.
• Kreditkvaliteten är mycket god och verksamheten har en låg riskprofil. Kreditförlusterna uppgick netto till 18 (18) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,07 (0,09) procent.
• Primärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 11,6 (13,8) procent och kapitaltäckningsgraden till 13,5 (16,8) procent.
• Antalet kunder ökade 9 procent till 775 000 (713 000) och antalet kort ökade 24 procent till 234 000 (190 000).

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Läs hela rapporten bifogat eller gå in på lansforsakringar.se/finansielltbank

För ytterligare information, kontakta gärna:

Mats Ericsson, verkställande direktör Länsförsäkringar Bank AB
Telefon: 08-588 409 63, 073-964 09 63
mats.ericsson@lansforsakringar.se

Anders Borgcrantz, ställföreträdande verkställande direktör och CFO Länsförsäkringar Bank AB
Telefon: 08 588-412 51, 073-964 12 51
anders.borgcrantz@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 415 01, 070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se

Bokmärk och dela