Länsförsäkringsgruppen: Bokslutskommuniké 2009

”Vi har gått igenom finanskrisen med både bibehållen lönsamhet och starka nyckeltal inom alla kärnaffärer. Den kraftiga resultatförbättringen inom sak, 13 mdr, skapar förutsättningar för höjda ambitionsnivåer inom bank och liv. Vi är nu Sveriges femte största retailbank med en fantastisk tillväxt. Under 2009 var avkastningen inom liv svag, men såväl under de två senaste åren som i ett längre perspektiv klart konkurrenskraftig. Vi höjer nu ambitionen för avkastningen till livkunderna” säger Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB, gruppens gemensamma bolag.

2009 i korthet

• Med starka nyckeltal fortsätter alla kärnaffärer att växa med god lönsamhet.

• Rörelseresultatet inom sakförsäkring förbättrades kraftigt och uppgick till 5 457 (-7 511) Mkr. Det tekniska resultatet försämrades dels på grund av ändrad kalkylränta, dels på grund av ökade skadekostnader och uppgick till 1 643 (2 453) Mkr.

• Länsförsäkringsgruppen har en konsolideringsnivå som är unikt stark, både vid en nationell och en internationell jämförelse. Konsolideringskapitalet ökade till 31 668 (25 916) Mkr och konsolideringsgraden ökade till 173 (146) procent.

• Livförsäkringsverksamheten har genom finanskrisen följt den trygga allokeringslinje som alltid styr placeringarna av kundernas pengar. Nyckeltalen är fortsatt starka med en solvens på 137 (114) procent och en konsolidering på 107 (105) procent.

• Rörelseresultatet inom bankverksamheten ökade till 258 (245) Mkr. Länsförsäkringar är Sveriges femte största retailbank. Inlåningen ökade med 6 procent till 37 (35) mdr och utlåningen till allmänheten ökade med 27 procent till 100 (79) mdr. Bostadsutlåningen i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek ökade med 26 procent till 68 (54) mdr. Riskprofilen är låg och kreditkvaliteten är fortsatt hög.

• Kostnadskontroll och styrning av risker blir en alltmer central del av verksamheten. I det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB ledde effektiviseringar under 2008 till att driftskostnaderna 2009 sänktes med 8 procent.

• Länsförsäkringar Fastighetsförmedling etablerade 2009 totalt 30 bobutiker och nu finns över 100. 2009 såldes bostäder för 11,1 mdr.

Siffrorna inom parentes avser 2008.

Rapporten kan läsas i sin helhet nedan. Eller på www.lansforsakringar.se/rapporter.

För ytterligare information, kontakta:

Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB
08-588 411 15, 073-964 11 15

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 415 01, 070-579 70 66

Bokmärk och dela