Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-september 2009

”Länsförsäkringar hävdar sig väl i konkurrensen och stärker positionen på bolånemarknaden. Volymerna ökade och vi har återigen Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden, vilket är mycket glädjande då bolånet är en viktig affär för våra kunder. Kreditkvaliteten är hög och kreditportföljen består till största del av privatbostäder med en god geografisk spridning i landet. Den finansiella situationen är god”, säger Anders Borgcrantz, vd Länsförsäkringar Hypotek.

Perioden i korthet

  • Rörelseresultatet ökade till 111 (82) Mkr.
  • Räntenettot minskade 2 procent till 230 (235) Mkr.
  • Kreditförlusterna uppgick netto till +5 (0) Mkr.
  • Utlåningen ökade 23 procent till 64 (52) mdr.
  • Kreditkvaliteten är mycket god och verksamheten har en låg riskprofi l.
  • Primärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 18,2 (23,8) procent och kapitaltäckningsgraden till 22,8 (29,0) procent.
  • Antalet kunder ökade till 129 000 (111 000).

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2008.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Borgcrantz, vd Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51, anders.borgqrantz@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB,
08-588 415 01, 070-579 70 66, christer.baldhagen@lansforsakringar.se

Bokmärk och dela