Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari–juni 2009

”Bankverksamheten fortsätter att ha en stark tillväxt inom alla områden och vi tar marknadsandelar. Det är glädjande att antalet kunder som vi har en nära och bred relation till ökar kraftigt. Med ett bra bolåneerbjudande i botten är hela vårt bankerbjudande en stor framgång på marknaden. Kunderna ser Länsförsäkringar som en trygg och stabil leverantör inom bank och försäkring, vilket gör att vi hävdar oss väl i rådande marknad. Kreditkvaliteten är mycket god, och kreditportföljen som till största delen består av hushållskrediter, har en god geografisk spridning i landet. Den finansiella situationen och likviditeten är fortsatt god.”, säger Mats Ericsson, vd Länsförsäkringar Bank.

Perioden i korthet

  • Rörelseresultatet ökade 9 procent till 133 (123) Mkr.
  • Räntenettot ökade 5 procent till 583 (553) Mkr.
  • Kreditförlusterna var fortsatt låga och uppgick till 28 (29) Mkr.
  • Utlåning till allmänheten ökade 23 procent till 90 (73) mdr och inlåning från allmänheten ökade 15 procent till 37 (32) mdr. Bostadsutlåningen i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek ökade 20 procent till 61 (51) mdr.
  • Kapitaltäckningsgraden enligt Basel II uppgick till 15,0 (16,3) procent och primärkapitalrelationen till 12,4 (13,6) procent.
  • Antalet kunder ökade med 8 procent till 730 000 (676 000) och antalet produkter per kund ökade.
  • Antalet kort ökade med 22 procent till 202 000 (165 000).

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2008.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Ericsson, vd Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 409 63, 073-964 09 63, mats.ericsson@lansforsakringar.se

Anders Borgcrantz, ställföreträdande vd och CFO Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51, anders.borgcrantz@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB,
08-588 415 01, 070-579 70 66, christer.baldhagen@lansforsakringar.se

Bokmärk och dela