Januari – Juni 2009

” Länsförsäkringar stärkte sin position på bolånemarknaden. Antalet kunder ökade, vilket visar att kunderna ser Länsförsäkringar som en trygg och stabil bolåneaktör. Vi ökade vår marknadsandel och fortsätter att växa på marknaden. Kreditportföljen, som har en god geografisk spridning i landet, har i princip bara privatbostäder som säkerhet där villor står för merparten. Vår kreditgivning är konservativ och sker
utifrån låg risk”, säger Anders Borgcrantz, vd Länsförsäkringar Hypotek.

Sammanfattning
• Rörelseresultatet ökade till 86 (43) Mkr.
• Räntenettot ökade 16 procent till 171 (148) Mkr.
• Kreditförlusterna uppgick netto till +5 (0) Mkr.
• Utlåningen ökade 20 procent till 61 (51) mdr.
• Kreditkvaliteten är mycket god och verksamheten har en låg riskprofil.
• Kapitaltäckningsgraden enligt Basel II uppgick till 23,1 (29,6) procent och primärkapitalrelationen till 18,2 (24,3) procent.
• Antalet kunder ökade till 125 000 (109 500).

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2008.

Rapporten kan läsas i sin helhet nedan.

För ytterligare information kontakta

Anders Borgcrantz
Verkställande direktör Länsförsäkringar Hypotek AB
08-588 412 51
073-96 412 51
anders.borgcrantz@lansforsakringar.se

Göran Laurén
Vice vd och finanschef Länsförsäkringar Hypotek AB
08-588 410 73
073-96 410 73
goran.lauren@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen
Kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 415 01
070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Taggar

Bokmärk och dela