Nära 2 000 lantbruksbränder under 2008

Om olyckan väl är framme kan en brand få förödande konsekvenser. Förra året drabbades nära 2 000 av Länsförsäkringars lantbrukskunder av bränder. De allra flesta bränderna orsakas av åska, medan el och eldning med fastbränsle är andra vanliga orsaker. Med rätt förebyggande åtgärder och kontinuerligt underhåll kan dock många av bränderna undvikas.

Brandskadorna i lantbruken utgör 20 procent av det totala antalet brandskador bland Länsförsäkringars kunder. Kostnaden för lantbruksbränder i länsförsäkringsgruppen 2008 uppgick till nästan 400 miljoner kronor, och kostnaden för en medelskada var cirka 200 000 kronor.

– En brand är alltid tragisk för den som drabbas. I värsta fall kan ju hela byggnaden brinna ner, och det finns också risk att djur drabbas. Som lantbrukare finns det en hel del åtgärder som man själv enkelt kan vidta för att hindra bränder. Det gäller både i själva produktionsbyggnaderna som i angränsande villabyggnader, säger Carl Henrik Ohlsson, vd Länsförsäkringar Skaraborg.

En brand innebär också stor negativ inverkan på miljön. Många miljö- och hälsostörande ämnen uppstår i branden. När huset sedan ska rivas och byggas upp uppstår miljöpåverkan bland annat när material ska tillverkas och transporteras. Är det dessutom farligt avfall som brinner blir skadan ännu värre.

– Själva brandförloppet i en villa ger utsläpp av cirka 25 ton koldioxid, vilket motsvarar en resa på 12 000 mil med bil. Därför är vårt skadeförebyggande arbete när det gäller bränder också en av våra viktigaste miljöåtgärder, säger Carl Henrik Ohlsson.

Under förra året hade Länsförsäkringar Jönköping, Älvsborg och Bergslagen flest bränder, medan Länsförsäkringar Blekinge hade lägst antal. I Länsförsäkringar Bergslagen ökade antalet bränder kraftigt mellan 2007 och 2008. Högst skadekostnader hade däremot Länsförsäkringar Västernorrland, med en total skadekostnad för lantbruksbränder på drygt 36 miljoner. Det kan förklaras av att bolaget drabbats av många stora skador.

– Varierande orsaker ligger bakom bränderna men vi ser att åska och elfel är några av de vanligaste orsakerna. Länsförsäkringar arbetar aktivt med att förebygga bränder på lantbruk, bland annat genom att erbjuda elbesiktningar och genomgång av riskområden på lantbruket, säger Carl Henrik Ohlsson.

De vanligaste brandorsakerna i lantbruk:
• Åsknedslag samt överspänning
• Elfel
• Maskinella anordningar som t ex värmelampor, torkar, övrig innergårdsutrustning och fordon bidrar till att brandrisken är så stor i lantbruket.
• Uppvärmning/eldning med fastbränsle
• Anlagda bränder

Skydda ditt lantbruk så här:
• Se över byggnader avseende t ex brandsektionering, brandventilation och skyddsavstånd.
• Brandskydda. Installera brandvarnare, skaffa brandsläckare och brandfilt, installera jordfelsbrytare, åskskydd för el- och teleledningar samt brandvarningsanläggning.
• Se kontinuerligt över ledningar och elinstallationer så att de är hela och inte har skador.
• Gnagare som möss och råttor innebär en stor risk för skadade ledningar. Ett saneringsavtal mot skadedjur är bra för att skydda byggnaderna.
• Var försiktig med brinnande och heta föremål, t ex cigarettfimpar.
• Var aktsam vid eldning av fastbränsle. En modern kamin klarar i dag 2-3 kilo ved per timme.
• Askan från eldningen är också en brandrisk. Aska är brandfarlig i fem dagar och bör förvaras i t ex en askhink.
• Uppmana barnen att aldrig leka med eld!

För ytterligare information, kontakta gärna:

Carl Henrik Ohlsson, vd Länsförsäkringar Skaraborg
Telefon: 0500-77 70 70, 0708-71 70 70
E-post: ch.ohlsson@skaraborg.lansforsakringar.se

Tina Kardum Funnemark, pressansvarig Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 418 50
E-post: tina.kardum.funnemark@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela