Länsförsäkringsgruppen: Bokslutskommuniké 2008

– Resultaten för 2008 visar att Länsförsäkringar står tryggt och stabilt i finanskrisen. Alla kärnverksamheter är lönsamma och inom de flesta områden visar vi resultattillväxt. Omsorg om andras pengar och aktivt riskarbete är centralt för oss, vilket resulterat i bra kreditkvalitet, starka K/I-tal och hög liv- och sakkonsolidering. I en osäker finansiell omvärld är vi rätt positionerade, säger Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar AB, gruppens gemensamma bolag.

Summering
• Länsförsäkringsgruppen står på en stabil grund i finanskrisen. Kapitalsituationen är god och lönsamheten och marknadspositionen stärktes under året.

• Sakförsäkringsrörelsen hade en fortsatt stark utveckling med god lönsamhet och det försäkringstekniska resultatet uppgick till 2 437 (2 322) Mkr. Konsolideringen ligger på en fortsatt stark nivå. Konsolideringskapitalet uppgick till 25 787 (34 140) Mkr och konsolideringsgraden till 145 (198) procent. Totalkostnadsprocenten uppgick till 93 (93) och skadeprocenten 72 (72). Det totala rörelseresultatet minskade, på grund av finanskrisens på verkan på kapitalavkastningen, till –7 614 (3 606) Mkr. Periodens negativa kapitalavkastning på –7 513 (3 660) Mkr inom sakförsäkring ska ställas mot en genomsnittlig kapitalavkastning under den senaste femårsperioden på närmare 2 mdr per år.

• Livförsäkringsbolaget har tack vare bra riskarbete bevarat kapitalet och den finansiella styrkan, trots finanskrisen. Under ett år då världens börser har backat mellan 30 och 50 procent har kunder med traditionellt pensionssparande fått en genomsnittlig återbärings ränta på 3,5 procent, före skatt och avgifter. Totalavkastningen uppgick till –0,6 (6,7) procent och konsolideringen till 105 (114) procent vid årets slut.

• Bankverksamheten förbättrade sin position på marknaden och är nu femte störst på inlåning. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader ökade till 272 (238) Mkr och rörelseresultatet inklusive omstruktureringskostnader ökade till 245 (238) Mkr. Utlåningen till allmänheten ökade med 17 procent till 79 (67) mdr och inlåningen från allmänheten ökade med 18 procent till 35 (30) mdr. Bostadsutlåningen ökade med 13 procent till 54 (48) mdr.

• Det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB fokuserar på lönsamhet före volym. Ett omfattande effektiviseringsarbete leder till en sänkning av driftskostnaderna för 2009 med cirka 20 procent. Resultatet i Länsförsäkringar AB-koncernen uppgick till –3 392 (1 270) Mkr före skatt.

• Antalet kunder i länsförsäkringsgruppen var vid årsskiftet drygt 3 250 000, en ökning med drygt 30 000 under året. Helkundsutvecklingen under 2008 har varit den starkaste någonsin.

Uppgifterna inom parentes avser 2007.

Länsförsäkringsgruppen är varken i juridisk eller praktisk mening en koncern, utan en samverkan mellan 24 självständiga läns försäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB. Resultatet inom sakförsäkring är summan av resultaten i de 24 länsförsäkrings bolagen och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, exklusive livförsäkring och bank.

Läs hela rapporten bifogat.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 400 00

Sten Dunér, CFO Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 411 15, 073-964 11 15

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 415 01, 070-579 70 66

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela