Länsförsäkringar Bank Bokslutskommuniké 2008

”Jag är stolt över att vi både har Sveriges mest nöjda bolånekunder och Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden enligt Svenskt Kvalitetsindex mätning 2008. Det är tack vare våra nöjda kunder som vi ökar våra volymer och gör vårt bästa resultat någonsin. Vi har nu vuxit till femte största bank på inlåning i Sverige och lantbrukssatsningen med bottenlån har varit lyckosam. Vår kreditportfölj, som till största del består av hushållskrediter, håller en hög kvalitet. Likviditetssituationen är fortsatt god och likviditetsportföljen har en hög kvalitet. Bankverksamheten har en låg riskprofil som inte nämnvärt har förändrats under den finansiella krisen”, säger Mats Ericsson, vd Länsförsäkringar Bank.

Sammanfattning
Samtliga uppgifter nedan redovisas exklusive omstruktureringskostnader. Till följd av omorganisationen i Länsförsäkringar AB-koncernen har omstruktureringskostnader om 27 Mkr belastat resultatet. I kommunikén framgår bankkoncernens siffror även inklusive omstruktureringskostnader.

• Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader ökade till 272 (238) Mkr.

• Intäkterna ökade 11 procent till 1 225 (1 106) Mkr och räntenettot ökade 19 procent till 1 211 (1 017) Mkr.

• Rörelsens kostnader exklusive omstruktureringskostnader ökade 9 procent till 888 (816) Mkr.

• K/I-talet före kreditförluster och exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 0,72 (0,74).

• Kreditförlusterna var fortsatt låga och uppgick till 65 (51) Mkr.

• Räntabiliteten på eget kapital efter schablonskatt och exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 4,9 (5,0) procent.

• Utlåning till allmänheten ökade 17 procent till 79 (67) mdr och inlåning från allmänheten ökade 18 procent till 35 (30) mdr. Bostadsutlåningen i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek ökade 13 procent till 54 (48) mdr.

• Bankverksamheten har en låg riskprofil som inte nämnvärt har förändrats under den finansiella krisen.

• Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden och de mest nöjda bolånekunderna i en jämförelse mellan alla svenska banker enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI).

• Antalet kunder ökade till drygt 700 000 (665 000).

Uppgifterna inom parentes avser 2007.

Rapporten kan läsas i sin helhet nedan.

För ytterligare information kontakta

Mats Ericsson
Verkställande direktör Länsförsäkringar Bank AB
08-588 409 63
073-96 409 63
mats.ericsson@lansforsakringar.se

Anders Borgcrantz
Vice vd och CFO Länsförsäkringar Bank AB
08-588 412 51
073-96 412 51
anders.borgcrantz@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen
Kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 415 01
070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se

Bokmärk och dela