Länsförsäkringsgruppen: Delårsrapport januari – september 2008

– Länsförsäkringsgruppen står på en mycket stark ekonomisk grund och resultaten i de underliggande rörelserna fortsätter att utvecklas starkt. Det tekniska resultatet inom sakförsäkring stärktes ytterligare. Livförsäkringsverksamheten hade en fortsatt stark försäljningsutveckling. Resultatet i bankverksamheten förbättrades till 232 (209) Mkr före kreditförluster och tillväxten fortsätter. Banken har överlag en låg riskprofil och mycket god kvalitet i kreditport följen. Tredje kvartalets kraftiga turbulens på världens finansiella marknader har haft stor påverkan på finansrörelsen. Sammantaget behåller länsförsäkringsgruppen sin starka finansiella ställning och har samtidigt ett tydligt fokus på kostnadsbesparingar och effektiviseringar, säger Håkan Danielsson, VD Länsförsäkringar AB, gruppens gemensamma bolag.

Summering:
• Länsförsäkringsgruppen står, trots finanskrisen, på en fortsatt mycket stark finansiell grund och marknadsframgångarna fortsätter.

• Det försäkringstekniska resultatet inom sakförsäkring var fortsatt starkt och uppgick till 1 880 (1 715) Mkr. Totalkostnadsprocenten blev 93 och skadeprocenten 71. Det totala rörelseresultatet minskade, på grund av finanskrisens påverkan på kapitalavkastningen, till –5 596 (4 718) Mkr. Periodens negativa kapitalavkastning på –6 095 (4 114) Mkr inom sakförsäkring ska ställas mot en genomsnittlig avkastning under den senaste femårsperioden på närmare 4 mdr per år.

• Konsolideringen inom sakförsäkring ligger på en fortsatt stark nivå. Konsolideringskapitalet uppgick till 28 248 (36 156) Mkr och konsolideringsgraden till 156 (218) procent.

• Länsförsäkringars ställning på den svenska livförsäkringsmarknaden är stabil och försäljningsutvecklingen fortsatt god. Nyförsäljningen ökade med drygt 8 procent. Som en spegling av finanskrisen sjönk avkastningen på placeringstillgångarna till –11,6 (7,5) procent. Med anledning av finanskrisen har livförsäkringsverksamheten successivt minskat andelen aktier i portföljen.

• Resultatet i Länsförsäkringar Bank uppgick till 232 (209) Mkr före kreditförluster och rörelseresultatet uppgick till 186 (172) Mkr. Balansomslutningen ökade med 22 procent till 94 (77) mdr. Utlåning till allmänheten ökade med 19 procent till 76 (63) mdr och inlåning från allmänheten ökade med 19 procent till 33 (28) mdr. Bostadsutlåningen ökade med 18 procent till 52 (44) mdr.

• Det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB har sedan rapportperiodens utgång i princip inte någon aktieexponering.

• Antalet kunder i länsförsäkringsgruppen var vid utgången av tredje kvartalet 3 250 000, en ökning med 15 000 under perioden. Helkundsutvecklingen hittills under 2008 har varit den starkaste någonsin.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2007.

Länsförsäkringsgruppen är varken i juridisk eller praktisk mening en koncern, utan en samverkan mellan 24 självständiga länsförsäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB. Resultatet inom sakförsäkring är summan av resultaten i de 24 länsförsäkringsbolagen och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, exklusive livförsäkring och bank.

Läs hela rapporten bifogat.

För mer information vänligen kontakta:

Håkan Danielsson, VD Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 400 00
E-post: hakan.danielsson@lansforsakringar.se

Sten Dunér, Koncerncontroller, Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 411 15, 073-96 411 15
E-post: sten.duner@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen, Kommunikationsdirektör, Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 415 01, 070-579 70 66
E-post: christer.baldhagen@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela